تست های VPP

تست DataPlane توسط VPP

در روتر بومی سودار از پروژه ی VPP استفاده شده است . بر روی این پروژه تست های کاملی انجام شده است که در سایت مرجع آن قرار دارد.

لینک زیر جهت دسترسی به نتایج این تست ها قرار داده شده است.

دانلود تست DataPlane توسط VPP