ساختار گزارش

ابزار SooSIT شرکت امنش، بستری مبتنی بر CSIT و شخصی سازی شده برای انجام تست‌های اجرایی( performance) بر روی محصول Soodar و SoodarOS میباشد.

گزارش‌های SooSIT-19.04 برای SoodarOS-19.04 به ترتیب زیر میباشند:

  1. مقدمه: مقدمه‌ای کلی بر ابزار SooSIT-19.04

. مقدمه: بخش فعلی.

. مروری بر سناریو‌های تست: مروری کوتاه بر تست‌هایی که در این گزارش آمده‌اند

. بستر فیزیکی تست‌ها: توضیح بستر فیزیکی تست‌ها.

  1. کارایی Soodar: تست‌های کارایی Soodar که بر روی بستر‌های فیزیکی موجود در شرکت امنش انجام پذیرفته است.

. Packet Throughput: گراف‌ها و نمودارهای NDR و PDRی که بر اساس نتایج اجرای چندباره‌ی تست‌ها به دست آمده است.

. Packet Latency: نمودار تاخیر بر اساس نتایج تست‌ها

  1. نتایج با جزئیات: جدول اطلاعات تکمیلی تست‌ها که بر اساس خروجی RF( Robot Framework) میباشد.

  2. تنظیمات تستها: تمام دستورات CLI که برای تنظیم بستر فیزیکی به کار رفته اند.