Packet Latency

مقادیر تاخیرها با اجرای یک باره تست NDR بر روی دستگاه به دست می‌آید. نمودارهای جعبه‌ای برای نمایش حداقل، میانه و بیشینه تاخیر بسته در هر تست به کار میرود.

در پایین اطلاعات بیشتر در رابطه با نمودارها آمده است:

  1. عنوان نمودار: از روی عنوان میتوان به ماهیت تست پی برد. اولین قسمت نام، نوع تست را مشخص میکند. در بخش دوم نوع توپولوژی آمده است. سپس اسم دستگاه مورد تست و سایز بسته ها ذکر گردیده است. در بخش بعدی نام، تعداد هسته‌های CPU و تعداد Threadهای به کار رفته آمده است.