مقدمه

در این تست از نسخه SooSIT 19.04 استفاده شده است.

محصول SooSIT 19.04 اختصاصا برای تست دستگاه‌هایی که از سیستم عامل SoodarOS 19.04 استفاده مینمایند طراحی شده. متعاقبا با عرضه‌ی هر نسخه از SoodarOS، این محصول نیز بروز میگردد