تست های اتوماتیک

به منظور تست روتر سودار، سناریوهای مختلفی توسط تیم تست سودار، طراحی و پیاده سازی شده است.

نتایج این تست ها به شرح زیر می باشد.

Test Report

Soodar Test Results

Report generated on 29-Jul-2019 at 14:48:22

Environment

Packages {'py': '1.7.0', 'pytest': '3.9.3', 'pluggy': '0.8.0'}
Platform Linux-4.15.0-20-generic-x86_64-with-Ubuntu-18.04-bionic
Python 2.7.15rc1

Soodar Test Results

Report generated on 29-Jul-2019 at 14:48:22

Environment

Result Test Description Duration Links
Passed QOS Test : test fixed bug in crash vpp. 1.15
---------------------------- Captured stdout setup -----------------------------
------------------------------ Captured log setup ------------------------------
[qos] >>> check_Routes between host behind of routers ... [qos] >>> ping [n2] to [1.5.1.10] > ok. [qos] >>> ping [n2] to [1.3.1.10] > ok. [qos] >>> ping [n2] to [1.6.1.10] > ok. [qos] >>> check_Routes > ok. [qos] >>> BW result before apply qos : [3394.094545] Kb/s ------------------------------ Captured log call -------------------------------
[qos] >>> test vpp crash related to issues/261 [qos] >>> add policy. check fixed bug
Passed QOS Test : restric traffic to 100K 27.11
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[qos] >>> apply qos [+100K-drop] ... [qos] >>> [traffic result] from [n2] to [n5]. current_bw(107.613) ~= allowed_bw(100.0) [qos] >>> delete qos [+100K-drop] ...
Passed QOS Test : restric traffic to 200K 13.68
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[qos] >>> apply new qos [+200K-drop] ... [qos] >>> [traffic result] from [n2] to [n5]. current_bw(211.13) ~= allowed_bw(200.0) [qos] >>> delete qos [+200K-drop] ...
Passed QOS Test : restric traffic to 100K if Protocol is ICMP 26.56
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[qos] >>> apply new qos [+100K-icmp-drop] ... [qos] >>> [traffic result] from [n2] to [n5]. current_bw(103.517091) ~= allowed_bw(100.0) [qos] >>> delete qos [+100K-icmp-drop ...
Passed QOS Test : restric traffic to 100K if Protocol is TCP 27.37
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[qos] >>> apply new qos [+100K-tcp-drop] ... [qos] >>> [traffic result] from [n2] to [n5]. current_bw(109.474909) ~= allowed_bw(100.0) [qos] >>> delete new qos [+100K-tcp-drop] ...
Passed QOS Test : policy 1 restric traffic to 100K if Protocol is UDP 26.53
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[qos] >>> apply new qos [+100K-udp-drop] ... [qos] >>> [traffic result] from [n2] to [n5]. current_bw(103.517091) ~= allowed_bw(100.0) [qos] >>> delete new qos [+100K-udp-drop] ...
Passed QOS Test : restric traffic to 100K if match in ACL 40.24
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[qos] >>> apply new qos [+100K-acl-drop] ... [qos] >>> [traffic result] from [n5] to [n6]. current_bw(109.102545) ~= allowed_bw(100.0) [qos] >>> delete new qos [+100K-acl-drop] ...
Passed QOS Test : delete policy 9.03
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[qos] >>> add 5 policy [qos] >>> delete policy1 - way 1 (iface-policy-classmap-acl) [qos] >>> delete policy2 - way 2 (policy-classmap-acl) [qos] >>> delete policy3 - way 3 (classmap-acl) [qos] >>> delete policy4 - way 4 (acl)
Passed QOS Test : update acl in runtime .check chnage of qos behavior. 81.97
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[qos] >>> create acl [qos] >>> create class-map [qos] >>> create policy-map [qos] >>> apply policy to iface [qos] >>> send traffic - test policy [qos] >>> [traffic result] from [n2] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(106.496) ~= allowed_bw(100.0) [qos] >>> [traffic result] from [n2] to [n6]. protocol [TCP] . current_bw(3414.202182) , allowed_bw(no qos applied) [qos] >>> update acl1 [qos] >>> send traffic - test policy - test match updated acl [qos] >>> [traffic result] from [n2] to [n6]. protocol [TCP] . current_bw(108.730182) ~= allowed_bw(100.0) [qos] >>> [traffic result] from [n2] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(106.496) ~= allowed_bw(100.0) [qos] >>> reupdate acl1 [qos] >>> send traffic - test policy - test match updated acl [qos] >>> [traffic result] from [n2] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(3486.813091) , allowed_bw(no qos applied) [qos] >>> [traffic result] from [n2] to [n6]. protocol [TCP] . current_bw(108.730182) ~= allowed_bw(100.0)
Passed QOS Test : update acl in runtime .check chnage of qos behavior. 94.07
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[qos] >>> add class map [qos] >>> add policy [qos] >>> [traffic result] from [n2] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(104.261818) ~= allowed_bw(100.0) [qos] >>> [traffic result] from [n2] to [n6]. protocol [TCP] . current_bw(3407.872) , allowed_bw(no qos applied) [qos] >>> update classMap [qos] >>> [traffic result] from [n2] to [n6]. protocol [UDP] . current_bw(103.517091) ~= allowed_bw(100.0) [qos] >>> [traffic result] from [n2] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(106.496) ~= allowed_bw(100.0) [qos] >>> [traffic result] from [n2] to [n6]. protocol [TCP] . current_bw(3411.595636) , allowed_bw(no qos applied) [qos] >>> reupdate classMap [qos] >>> [traffic result] from [n2] to [n6]. protocol [TCP] . current_bw(108.730182) ~= allowed_bw(100.0) [qos] >>> [traffic result] from [n6] to [n2]. protocol [TCP] . current_bw(3421.649455) , allowed_bw(no qos applied)
Passed NAT Test : add 10 ip to public interface . 7.50
------------------------------ Captured log setup ------------------------------
[nat] >>> check_Routes between host behind of routers ... [nat] >>> ping [n3] to [10.0.0.20] > ok. [nat] >>> ping [n4] to [10.0.0.20] > ok. [nat] >>> ping [n5] to [10.0.0.20] > ok. [nat] >>> check_Routes > ok. ------------------------------ Captured log call -------------------------------
[nat] >>> ping [n6] to [10.0.1.20] > ok. [nat] >>> ping [n3] to [10.0.0.20] > ok. [nat] >>> add nat [nat] >>> check_Routes between host behind of routers ... [nat] >>> ping [n3] to [10.0.0.20] > ok. [nat] >>> ping [n4] to [10.0.0.20] > ok. [nat] >>> ping [n5] to [10.0.0.20] > ok. [nat] >>> check_Routes > ok. [nat] >>> ping [n6] to [10.0.1.20] correctly failed > ok. [nat] >>> nat applied corectly. [nat] >>> delete nat [nat] >>> ping [n6] to [10.0.1.20] > ok.
Passed NAT Test : simple nat 3.63
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[nat] >>> ping [n6] to [10.0.1.20] > ok. [nat] >>> ping [n3] to [10.0.0.20] > ok. [nat] >>> add nat [nat] >>> check_Routes between host behind of routers ... [nat] >>> ping [n3] to [10.0.0.20] > ok. [nat] >>> ping [n4] to [10.0.0.20] > ok. [nat] >>> ping [n5] to [10.0.0.20] > ok. [nat] >>> check_Routes > ok. [nat] >>> ping [n6] to [10.0.1.20] correctly failed > ok. [nat] >>> nat applied corectly. [nat] >>> delete nat [nat] >>> ping [n6] to [10.0.1.20] > ok.
Passed VLAN Test : test vlan bvi 105.95
---------------------------- Captured stderr setup -----------------------------
------------------------------ Captured log setup ------------------------------
[vlan] >>> check_Routes between host behind of routers ... [vlan] >>> ping [n3] to [2.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [1.1.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [1.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [2.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [1.1.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [2.1.1.10] > ok. [vlan] >>> check_Routes > ok. ------------------------------ Captured log call -------------------------------
[vlan] >>> test 5 vlan with bvi interface [inter vlan Routing] . check vlan id in pkts. [vlan] >>> add vlan . [vlan] >>> check_Routes between host behind of routers ... [vlan] >>> ping [n3] to [2.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [1.1.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [1.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [2.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [1.1.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [2.1.1.10] > ok. [vlan] >>> check_Routes > ok. [vlan] >>> ping [n9] to [10.10.10.12] > ok. [vlan] >>> ping [n13] to [20.20.20.12] > ok. [vlan] >>> ping [n15] to [30.30.30.12] > ok. [vlan] >>> ping [n16] to [40.40.40.12] > ok. [vlan] >>> ping [n20] to [50.50.50.12] > ok. [vlan] >>> check vlan tag in pkts [vlan] >>> ping [n7] to [10.10.10.9] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [10.10.10.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [40.40.40.11] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [40.40.40.12] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [40.40.40.12] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [40.40.40.11] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [20.20.20.12] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [20.20.20.11] > ok. [vlan] >>> delete vlan [vlan] >>> ping [n15] to [30.30.30.12] correctly failed > ok. [vlan] >>> ping [n16] to [40.40.40.12] correctly failed > ok. [vlan] >>> ping [n16] to [50.50.50.12] correctly failed > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [40.40.40.11] correctly failed > ok. [vlan] >>> check_Routes between host behind of routers ... [vlan] >>> ping [n3] to [2.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [1.1.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [1.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [2.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [1.1.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [2.1.1.10] > ok. [vlan] >>> check_Routes > ok.
Passed VLAN Test : test 5 vlan at same . check vlan id in pkts. 72.52
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[vlan] >>> test 5 vlan at same . check vlan id in pkts. [vlan] >>> add 5 vlan [vlan] >>> check_Routes between host behind of routers ... [vlan] >>> ping [n3] to [2.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [1.1.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [1.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [2.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [1.1.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [2.1.1.10] > ok. [vlan] >>> check_Routes > ok. [vlan] >>> ping [n9] to [10.10.10.12] > ok. [vlan] >>> ping [n13] to [20.20.20.12] > ok. [vlan] >>> ping [n15] to [30.30.30.12] > ok. [vlan] >>> ping [n16] to [40.40.40.12] > ok. [vlan] >>> ping [n20] to [50.50.50.12] > ok. [vlan] >>> check vlan tag in pkts for all vlans . [vlan] >>> ping [n9] to [10.10.10.12] correctly failed > ok. [vlan] >>> ping [n13] to [20.20.20.12] correctly failed > ok. [vlan] >>> delete all vlan [vlan] >>> ping [n15] to [30.30.30.12] correctly failed > ok. [vlan] >>> ping [n16] to [40.40.40.12] correctly failed > ok. [vlan] >>> ping [n16] to [50.50.50.12] correctly failed > ok. [vlan] >>> check_Routes between host behind of routers ... [vlan] >>> ping [n3] to [2.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [1.1.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [1.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [2.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [1.1.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [2.1.1.10] > ok. [vlan] >>> check_Routes > ok.
Passed VLAN Test : test create many sub interface 27.31
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[vlan] >>> test create many sub interface. [vlan] >>> [50] sub interface created. [vlan] >>> [50] sub interface deleted.
Passed VLAN Test : test various number for vlan id 69.48
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[vlan] >>> test big number for vlan id . check vlan id in pkts. [vlan] >>> add vlan [vlan] >>> check_Routes between host behind of routers ... [vlan] >>> ping [n3] to [2.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [1.1.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [1.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [2.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [1.1.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [2.1.1.10] > ok. [vlan] >>> check_Routes > ok. [vlan] >>> ping [n9] to [10.10.10.12] > ok. [vlan] >>> ping [n13] to [20.20.20.12] > ok. [vlan] >>> ping [n15] to [30.30.30.12] > ok. [vlan] >>> ping [n16] to [40.40.40.12] > ok. [vlan] >>> ping [n20] to [50.50.50.12] > ok. [vlan] >>> check vlan tag in pkts [vlan] >>> ping [n9] to [10.10.10.12] correctly failed > ok. [vlan] >>> ping [n13] to [20.20.20.12] correctly failed > ok. [vlan] >>> delete vlan [vlan] >>> ping [n15] to [30.30.30.12] correctly failed > ok. [vlan] >>> ping [n16] to [40.40.40.12] correctly failed > ok. [vlan] >>> check_Routes between host behind of routers ... [vlan] >>> ping [n3] to [2.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [1.1.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [1.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [2.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [1.1.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [2.1.1.10] > ok. [vlan] >>> check_Routes > ok.
Passed VLAN Test : test_vlanid_100 18.72
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[vlan] >>> test create vlan id 100 . check vlan tag in pkts [vlan] >>> add vlan [vlan] >>> check_Routes between host behind of routers ... [vlan] >>> ping [n3] to [2.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [1.1.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [1.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [2.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [1.1.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [2.1.1.10] > ok. [vlan] >>> check_Routes > ok. [vlan] >>> check vlan tag in pkts . [vlan] >>> ping [n9] to [10.10.10.12] > ok. [vlan] >>> delete vlan [vlan] >>> ping [n9] to [10.10.10.12] correctly failed > ok. [vlan] >>> check_Routes between host behind of routers ... [vlan] >>> ping [n3] to [2.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [1.1.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [1.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [2.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [1.1.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [2.1.1.10] > ok. [vlan] >>> check_Routes > ok.
Passed VLAN Test : test_vlanid_200 18.25
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[vlan] >>> test create vlan id 200 . check vlan tag in pkts [vlan] >>> add vlan [vlan] >>> check_Routes between host behind of routers ... [vlan] >>> ping [n3] to [2.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [1.1.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [1.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [2.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [1.1.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [2.1.1.10] > ok. [vlan] >>> check_Routes > ok. [vlan] >>> ping [n13] to [20.20.20.12] > ok. [vlan] >>> check vlan tag in pkts . [vlan] >>> delete vlan [vlan] >>> ping [n13] to [20.20.20.12] correctly failed > ok. [vlan] >>> check_Routes between host behind of routers ... [vlan] >>> ping [n3] to [2.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [1.1.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [1.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [2.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [1.1.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [2.1.1.10] > ok. [vlan] >>> check_Routes > ok.
Passed VLAN Test : test_vlanid_300 18.97
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[vlan] >>> test create vlan id 300 . check vlan tag in pkts [vlan] >>> add vlan [vlan] >>> check_Routes between host behind of routers ... [vlan] >>> ping [n3] to [2.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [1.1.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [1.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [2.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [1.1.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [2.1.1.10] > ok. [vlan] >>> check_Routes > ok. [vlan] >>> ping [n15] to [30.30.30.12] > ok. [vlan] >>> check vlan tag in pkts . [vlan] >>> delete vlan [vlan] >>> ping [n15] to [30.30.30.12] correctly failed > ok. [vlan] >>> check_Routes between host behind of routers ... [vlan] >>> ping [n3] to [2.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [1.1.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [1.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [2.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [1.1.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [2.1.1.10] > ok. [vlan] >>> check_Routes > ok.
Passed VLAN Test : test_vlanid_400and500 32.10
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[vlan] >>> test create two vlan 400,500 . check vlan tag in pkts [vlan] >>> add vlan [vlan] >>> check_Routes between host behind of routers ... [vlan] >>> ping [n3] to [2.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [1.1.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [1.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [2.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [1.1.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [2.1.1.10] > ok. [vlan] >>> check_Routes > ok. [vlan] >>> ping [n16] to [40.40.40.12] > ok. [vlan] >>> ping [n20] to [50.50.50.12] > ok. [vlan] >>> check vlan tag in pkts . [vlan] >>> delete vlan [vlan] >>> ping [n16] to [40.40.40.12] correctly failed > ok. [vlan] >>> ping [n20] to [50.50.50.12] correctly failed > ok. [vlan] >>> check_Routes between host behind of routers ... [vlan] >>> ping [n3] to [2.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [1.1.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n3] to [1.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [2.2.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [1.1.1.10] > ok. [vlan] >>> ping [n7] to [2.1.1.10] > ok. [vlan] >>> check_Routes > ok.
Passed Bridge Test : test add/del 5 bridge . 23.94
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[bridge] >>> test ping before add bridge . [bridge] >>> ping [n4] to [10.0.0.30] correctly failed > ok. [bridge] >>> add 7 beidges and test ping them . [bridge] >>> ping [n4] to [10.0.0.30] > ok. [bridge] >>> ping [n7] to [10.0.1.20] > ok. [bridge] >>> ping [n7] to [10.0.1.30] > ok. [bridge] >>> ping [n9] to [10.0.1.20] > ok. [bridge] >>> ping [n10] to [10.0.2.20] > ok. [bridge] >>> ping [n12] to [10.0.3.20] > ok. [bridge] >>> ping [n14] to [10.0.4.20] > ok. [bridge] >>> ping [n16] to [10.0.5.20] > ok. [bridge] >>> ping [n18] to [10.0.6.20] > ok. [bridge] >>> ping [n20] to [10.0.7.11] > ok. [bridge] >>> ping [n20] to [10.0.7.12] > ok. [bridge] >>> ping [n20] to [10.0.7.13] > ok. [bridge] >>> ping [n20] to [10.0.7.14] > ok. [bridge] >>> ping [n20] to [10.0.7.15] > ok. [bridge] >>> ping [n20] to [10.0.7.16] > ok. [bridge] >>> ping [n20] to [10.0.7.17] > ok. [bridge] >>> ping [n20] to [10.0.7.18] > ok. [bridge] >>> ping [n20] to [10.0.7.19] > ok. [bridge] >>> delete bridge [bridge] >>> test ping after delete bridge. [bridge] >>> ping [n18] to [10.0.6.20] correctly failed > ok. [bridge] >>> ping [n4] to [10.0.0.30] correctly failed > ok. [bridge] >>> ping [n20] to [10.0.7.14] correctly failed > ok. [bridge] >>> ping [n20] to [10.0.7.15] correctly failed > ok.
Passed Bridge Test : add bvi iface to bridge . route into different bridges . 91.71
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[bridge] >>> check_Routes between host behind of routers ... [bridge] >>> ping [n3] to [2.1.1.10] > ok. [bridge] >>> ping [n5] to [1.1.1.10] > ok. [bridge] >>> check_Routes > ok. [bridge] >>> test ping before add bridge . [bridge] >>> ping [n4] to [10.0.0.30] correctly failed > ok. [bridge] >>> add 8 bridge. [bridge] >>> ping [n7] to [10.0.1.20] > ok. [bridge] >>> check if bridge created in running-confing. [bridge] >>> test ping inside bridge and Route to other networks via bvi iface. [bridge] >>> ping [n7] to [10.0.0.20] > ok. [bridge] >>> ping [n7] to [10.0.1.20] > ok. [bridge] >>> ping [n7] to [10.0.2.20] > ok. [bridge] >>> ping [n7] to [10.0.3.20] > ok. [bridge] >>> ping [n7] to [10.0.4.20] > ok. [bridge] >>> ping [n7] to [10.0.5.20] > ok. [bridge] >>> ping [n7] to [10.0.6.20] > ok. [bridge] >>> ping [n7] to [10.0.7.19] > ok. [bridge] >>> ping [n7] to [10.0.7.17] > ok. [bridge] >>> delete bridges. [bridge] >>> check if bridges deleted in running-confing. [bridge] >>> ping [n7] to [10.0.0.20] correctly failed > ok. [bridge] >>> ping [n7] to [10.0.1.20] correctly failed > ok. [bridge] >>> ping [n7] to [10.0.2.20] correctly failed > ok.
Passed Bridge Test : same ip in two separated bridge . must not connect to each other 25.87
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[bridge] >>> same ip in two separated bridge . must not connect to each other. [bridge] >>> ping [n12] to [10.0.3.20] > ok. [bridge] >>> ping [n13] to [10.0.3.10] > ok. [bridge] >>> ping [n12] to [10.0.3.21] correctly failed > ok. [bridge] >>> ping [n14] to [10.0.3.21] > ok. [bridge] >>> ping [n14] to [10.0.3.10] correctly failed > ok. [bridge] >>> link between n1,n13 > [down] [bridge] >>> peer ip (10.0.3.20) exist in another bridge but must not ping. [bridge] >>> ping [n12] to [10.0.3.20] correctly failed > ok. [bridge] >>> link between n1,n13 > [up] [bridge] >>> ping [n12] to [10.0.3.20] > ok. [bridge] >>> link between n1,n14 > [down] [bridge] >>> peer ip (10.0.3.20) exist in another bridge but must not ping. [bridge] >>> ping [n15] to [10.0.3.20] correctly failed > ok. [bridge] >>> link between n1,n14 > [up] [bridge] >>> ping [n15] to [10.0.3.20] > ok.
Passed MPLS Test : test 2 equal path : without mpls and with mpls for ping 57.65
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[mpls-7router] >>> link between n1,n2 > [down] [mpls-7router] >>> link between n3,n4 > [down] [mpls-7router] >>> link between n3,n7 > [down] [mpls-7router] >>> link between n1,n6 > [down] [mpls-7router] >>> ping [n8] to [4.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> SESSION : port 4122 , id 40622 [mpls-7router] >>> SESSION : port 4122 , id 40622 [mpls-7router] >>> link between n1,n5 > [down] [mpls-7router] >>> link between n1,n6 > [up] [mpls-7router] >>> ping [n8] to [4.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> link between n1,n2 > [up] [mpls-7router] >>> link between n3,n4 > [up] [mpls-7router] >>> link between n3,n7 > [up] [mpls-7router] >>> link between n1,n5 > [up] [mpls-7router] >>> link between n1,n6 > [up]
Passed MPLS Test : test multipath mpls - 4 path with different hop count. 112.05
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[multi-path-mpls] >>> check_Routes between host behind of routers ... [multi-path-mpls] >>> ping [n9] to [2.1.1.10] > ok. [multi-path-mpls] >>> check_Routes > ok. [multi-path-mpls] >>> link between n1,n2 > [down] [multi-path-mpls] >>> check_Routes between host behind of routers ... [multi-path-mpls] >>> ping [n9] to [2.1.1.10] > ok. [multi-path-mpls] >>> check_Routes > ok. [multi-path-mpls] >>> link between n1,n3 > [down] [multi-path-mpls] >>> check_Routes between host behind of routers ... [multi-path-mpls] >>> ping [n9] to [2.1.1.10] > ok. [multi-path-mpls] >>> check_Routes > ok. [multi-path-mpls] >>> link between n4,n5 > [down] [multi-path-mpls] >>> check_Routes between host behind of routers ... [multi-path-mpls] >>> ping [n9] to [2.1.1.10] > ok. [multi-path-mpls] >>> check_Routes > ok. [multi-path-mpls] >>> link between n7,n8 > [down] [multi-path-mpls] >>> link between n4,n5 > [up] [multi-path-mpls] >>> check_Routes between host behind of routers ... [multi-path-mpls] >>> ping [n9] to [2.1.1.10] > ok. [multi-path-mpls] >>> check_Routes > ok. [multi-path-mpls] >>> ping [n9] to [2.1.1.10] > ok. [multi-path-mpls] >>> check mpls label in pkts ...
Passed MPLS Test : test_Route_update 48.04
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[mpls-7router] >>> down some links . ip fib , mpls fib must update . [mpls-7router] >>> link between n1,n6 > [down] [mpls-7router] >>> link between n1,n5 > [down] [mpls-7router] >>> link between n3,n6 > [down] [mpls-7router] >>> link between n3,n4 > [down] [mpls-7router] >>> link between n3,n7 > [down] [mpls-7router] >>> ping [n8] to [3.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> check label in pkts . should have label. [mpls-7router] >>> SESSION : port 4122 , id 40622 [mpls-7router] >>> links >> up . ip fib , mpls fib must update . [mpls-7router] >>> link between n1,n6 > [up] [mpls-7router] >>> link between n1,n5 > [up] [mpls-7router] >>> link between n3,n6 > [up] [mpls-7router] >>> link between n3,n4 > [up] [mpls-7router] >>> link between n3,n7 > [up] [mpls-7router] >>> link between n1,n5 > [down] [mpls-7router] >>> link between n1,n2 > [up] [mpls-7router] >>> check_Routes between host behind of routers ... [mpls-7router] >>> ping [n8] to [2.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n8] to [3.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n8] to [4.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n8] to [5.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n8] to [7.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n12] to [2.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n12] to [3.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n12] to [1.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n12] to [5.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n12] to [7.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> check_Routes > ok. [mpls-7router] >>> down all link in core router . [mpls-7router] >>> link between n6,n1 > [down] [mpls-7router] >>> link between n6,n2 > [down] [mpls-7router] >>> link between n6,n3 > [down] [mpls-7router] >>> link between n6,n4 > [down] [mpls-7router] >>> link between n6,n5 > [down] [mpls-7router] >>> check_Routes between host behind of routers ... [mpls-7router] >>> ping [n8] to [2.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n8] to [3.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n8] to [4.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n8] to [5.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n8] to [7.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n12] to [2.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n12] to [3.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n12] to [1.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n12] to [5.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n12] to [7.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> check_Routes > ok. [mpls-7router] >>> reset config. [mpls-7router] >>> link between n6,n1 > [up] [mpls-7router] >>> link between n6,n2 > [up] [mpls-7router] >>> link between n6,n3 > [up] [mpls-7router] >>> link between n6,n4 > [up] [mpls-7router] >>> link between n6,n5 > [up]
Passed MPLS Test : test_disable_mpls 87.94
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[mpls-7router] >>> link between n1,n6 > [down] [mpls-7router] >>> link between n1,n5 > [down] [mpls-7router] >>> link between n3,n6 > [down] [mpls-7router] >>> link between n3,n4 > [down] [mpls-7router] >>> link between n3,n7 > [down] [mpls-7router] >>> disable mpls in some iface . [mpls-7router] >>> ping [n8] to [3.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> check label in pkts . should have not label [mpls-7router] >>> SESSION : port 4122 , id 40622 [mpls-7router] >>> SESSION : port 4122 , id 40622 [mpls-7router] >>> link between n1,n6 > [up] [mpls-7router] >>> link between n1,n5 > [up] [mpls-7router] >>> link between n3,n6 > [up] [mpls-7router] >>> link between n3,n4 > [up] [mpls-7router] >>> link between n3,n7 > [up] [mpls-7router] >>> enable mpls in ifaces [mpls-7router] >>> link between n1,n5 > [down] [mpls-7router] >>> link between n1,n6 > [down] [mpls-7router] >>> link between n1,n2 > [up] [mpls-7router] >>> check_Routes between host behind of routers ... [mpls-7router] >>> ping [n8] to [2.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n8] to [3.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n8] to [4.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n8] to [5.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n8] to [7.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n12] to [2.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n12] to [3.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n12] to [1.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n12] to [5.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n12] to [7.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> check_Routes > ok. [mpls-7router] >>> ping [n8] to [3.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> check label in pkts . should have label [mpls-7router] >>> link between n6,n1 > [down] [mpls-7router] >>> link between n6,n2 > [down] [mpls-7router] >>> link between n6,n3 > [down] [mpls-7router] >>> link between n6,n4 > [down] [mpls-7router] >>> link between n6,n5 > [down] [mpls-7router] >>> check_Routes between host behind of routers ... [mpls-7router] >>> ping [n8] to [2.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n8] to [3.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n8] to [4.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n8] to [5.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n8] to [7.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n12] to [2.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n12] to [3.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n12] to [1.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n12] to [5.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> ping [n12] to [7.1.1.10] > ok. [mpls-7router] >>> check_Routes > ok. [mpls-7router] >>> reset config . [mpls-7router] >>> link between n1,n5 > [up] [mpls-7router] >>> link between n6,n1 > [up] [mpls-7router] >>> link between n6,n2 > [up] [mpls-7router] >>> link between n6,n3 > [up] [mpls-7router] >>> link between n6,n4 > [up] [mpls-7router] >>> link between n6,n5 > [up]
Passed VRF Test : add 10 vrf with trunk iface in runtime . 150.46
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[vrf] >>> test add 10 vrf with trunk iface in runtime . [vrf] >>> check ping before vrf [vrf] >>> ping [n45] to [20.2.1.10] correctly failed > ok. [vrf] >>> ping [n46] to [20.3.1.10] correctly failed > ok. [vrf] >>> apply vrf in n20 [vrf] >>> sh ip fib vrf all [vrf] >>> test ping all vrfs [vrf] >>> ping [n45] to [20.2.1.10] > ok. [vrf] >>> ping [n46] to [20.3.1.10] > ok. [vrf] >>> ping [n47] to [20.4.1.10] > ok. [vrf] >>> ping [n48] to [20.5.1.10] > ok. [vrf] >>> ping [n49] to [20.6.1.10] > ok. [vrf] >>> ping [n50] to [20.7.1.10] > ok. [vrf] >>> ping [n51] to [20.8.1.10] > ok. [vrf] >>> ping [n52] to [20.9.1.10] > ok. [vrf] >>> ping [n53] to [20.10.1.10] > ok. [vrf] >>> ping [n54] to [20.11.1.10] > ok. [vrf] >>> ping [n52] to [20.10.1.10] correctly failed > ok. [vrf] >>> ping [n53] to [20.9.1.10] correctly failed > ok. [vrf] >>> ping [n54] to [20.7.1.10] correctly failed > ok.
Passed VRF Test : add vrf in runtime not from config file . 97.18
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[vrf] >>> test add vrf in runtime [vrf] >>> check ping before vrf [vrf] >>> ping [n12] to [20.1.1.10] correctly failed > ok. [vrf] >>> ping [n11] to [20.1.1.10] correctly failed > ok. [vrf] >>> apply vrf in n20 [vrf] >>> apply vrf in n23 [vrf] >>> check route in vrf [vrf] >>> ping [n12] to [20.1.1.10] > ok. [vrf] >>> ping [n11] to [20.1.1.10] > ok. [vrf] >>> ping [n27] to [2.1.1.10] > ok. [vrf] >>> ping [n28] to [1.1.1.10] > ok. [vrf] >>> reset config [vrf] >>> vt false n20 conf t no int soo0.100 [vrf] >>> vt false n20 conf t no int soo0.200 [vrf] >>> vt false n23 conf t no int soo5.100 [vrf] >>> vt false n23 conf t no int soo5.200 [vrf] >>> chek ping after del vrf [vrf] >>> ping [n12] to [20.1.1.10] correctly failed > ok. [vrf] >>> ping [n11] to [20.1.1.10] correctly failed > ok.
Passed VRF Test : fixed bug . zebra crash #278 . 0.55
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[vrf] >>> test zebra crash related to https://gitlab.com/amnesh/router/frrouter/issues/278.
Passed VRF Test : test vrf with trunk and ip confilict in all host in different vrfs . 22.10
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[vrf] >>> test vrf with trunk and ip confilict . [vrf] >>> ping [n7] to [2.1.1.10] > ok. [vrf] >>> ping [n7] to [3.1.1.10] > ok. [vrf] >>> link between n2,n9 > [down] [vrf] >>> ping [n7] to [2.1.1.10] correctly failed > ok. [vrf] >>> link between n3,n11 > [down] [vrf] >>> ping [n7] to [3.1.1.10] correctly failed > ok. [vrf] >>> link between n2,n9 > [up] [vrf] >>> link between n3,n11 > [up] [vrf] >>> ping [n7] to [2.1.1.10] > ok. [vrf] >>> ping [n7] to [3.1.1.10] > ok. [vrf] >>> ping [n8] to [23.1.1.10] > ok. [vrf] >>> link between n23,n33 > [down] [vrf] >>> ping [n8] to [23.1.1.10] correctly failed > ok. [vrf] >>> link between n23,n33 > [up] [vrf] >>> ping [n8] to [23.1.1.10] > ok.
Passed VRF Test : test vrf using mpls protocol in ifaces . 107.90
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[vrf-mpls-3vrf] >>> check_Routes between host behind of routers ... [vrf-mpls-3vrf] >>> ping [n7] to [2.2.1.10] > ok. [vrf-mpls-3vrf] >>> ping [n7] to [3.2.1.10] > ok. [vrf-mpls-3vrf] >>> ping [n9] to [1.2.1.10] > ok. [vrf-mpls-3vrf] >>> ping [n9] to [3.2.1.10] > ok. [vrf-mpls-3vrf] >>> ping [n11] to [2.2.1.10] > ok. [vrf-mpls-3vrf] >>> ping [n11] to [1.2.1.10] > ok. [vrf-mpls-3vrf] >>> ping [n8] to [3.3.1.10] > ok. [vrf-mpls-3vrf] >>> ping [n12] to [1.3.1.10] > ok. [vrf-mpls-3vrf] >>> check_Routes > ok. [vrf-mpls-3vrf] >>> check_Routes between host behind of routers ... [vrf-mpls-3vrf] >>> ping [n7] to [2.2.1.10] > ok. [vrf-mpls-3vrf] >>> ping [n7] to [3.2.1.10] > ok. [vrf-mpls-3vrf] >>> ping [n9] to [1.2.1.10] > ok. [vrf-mpls-3vrf] >>> ping [n9] to [3.2.1.10] > ok. [vrf-mpls-3vrf] >>> ping [n11] to [2.2.1.10] > ok. [vrf-mpls-3vrf] >>> ping [n11] to [1.2.1.10] > ok. [vrf-mpls-3vrf] >>> ping [n8] to [3.3.1.10] > ok. [vrf-mpls-3vrf] >>> ping [n12] to [1.3.1.10] > ok. [vrf-mpls-3vrf] >>> check_Routes > ok. [vrf-mpls-3vrf] >>> ping [n7] to [3.2.1.10] > ok. [vrf-mpls-3vrf] >>> SESSION : port 3225 , id 58148 [vrf-mpls-3vrf] >>> SESSION : port 3225 , id 58148
Passed VRF Test : test vrf with multipath in ip fib . 144.11
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[vrf-multi-path] >>> check_Routes between host behind of routers ... [vrf-multi-path] >>> ping [n17] to [16.1.1.10] > ok. [vrf-multi-path] >>> ping [n18] to [16.2.1.10] > ok. [vrf-multi-path] >>> ping [n19] to [16.3.1.10] > ok. [vrf-multi-path] >>> ping [n20] to [16.4.1.10] > ok. [vrf-multi-path] >>> check_Routes > ok. [vrf-multi-path] >>> link between n1,n2 > [down] [vrf-multi-path] >>> ping [n17] to [16.1.1.10] > ok. [vrf-multi-path] >>> link between n3,n4 > [down] [vrf-multi-path] >>> ping [n17] to [16.1.1.10] > ok. [vrf-multi-path] >>> link between n3,n4 > [up] [vrf-multi-path] >>> ping [n17] to [16.1.1.10] > ok. [vrf-multi-path] >>> link between n1,n2 > [up] [vrf-multi-path] >>> ping [n17] to [16.1.1.10] > ok. [vrf-multi-path] >>> link between n1,n8 > [down] [vrf-multi-path] >>> ping [n18] to [16.2.1.10] > ok. [vrf-multi-path] >>> link between n9,n10 > [down] [vrf-multi-path] >>> ping [n18] to [16.2.1.10] correctly failed > ok. [vrf-multi-path] >>> link between n1,n8 > [up] [vrf-multi-path] >>> ping [n18] to [16.2.1.10] > ok. [vrf-multi-path] >>> link between n9,n10 > [up] [vrf-multi-path] >>> ping [n18] to [16.2.1.10] > ok. [vrf-multi-path] >>> test failure ping to other vrfs [vrf-multi-path] >>> ping [n17] to [16.2.1.10] correctly failed > ok. [vrf-multi-path] >>> ping [n19] to [16.2.1.10] correctly failed > ok. [vrf-multi-path] >>> ping [n20] to [16.2.1.10] correctly failed > ok. [vrf-multi-path] >>> ping [n17] to [16.3.1.10] correctly failed > ok. [vrf-multi-path] >>> ping [n18] to [16.3.1.10] correctly failed > ok. [vrf-multi-path] >>> reset to default [vrf-multi-path] >>> link between n1,n2 > [up] [vrf-multi-path] >>> link between n3,n4 > [up] [vrf-multi-path] >>> link between n1,n8 > [up] [vrf-multi-path] >>> link between n9,n10 > [up]
Passed VRF Test : chech route in all vrfs . ip fib must be isolated. 0.07
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[vrf] >>> check_Routes between host behind of routers ... [vrf] >>> ping [n7] to [2.1.1.10] > ok. [vrf] >>> ping [n7] to [3.1.1.10] > ok. [vrf] >>> ping [n9] to [1.1.1.10] > ok. [vrf] >>> ping [n9] to [3.1.1.10] > ok. [vrf] >>> ping [n11] to [2.1.1.10] > ok. [vrf] >>> ping [n11] to [1.1.1.10] > ok. [vrf] >>> ping [n8] to [3.1.1.10] > ok. [vrf] >>> ping [n12] to [1.1.1.10] > ok. [vrf] >>> check_Routes > ok.
Passed VRF Test : test vrf with static Routing . 60.48
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[vrf-static] >>> check_Routes between host behind of routers ... [vrf-static] >>> ping [n7] to [2.2.1.10] > ok. [vrf-static] >>> ping [n7] to [3.2.1.10] > ok. [vrf-static] >>> ping [n9] to [1.2.1.10] > ok. [vrf-static] >>> ping [n9] to [3.2.1.10] > ok. [vrf-static] >>> ping [n11] to [2.2.1.10] > ok. [vrf-static] >>> ping [n11] to [1.2.1.10] > ok. [vrf-static] >>> ping [n8] to [3.3.1.10] > ok. [vrf-static] >>> ping [n12] to [1.3.1.10] > ok. [vrf-static] >>> check_Routes > ok. [vrf-static] >>> link between n1,n2 > [down] [vrf-static] >>> ping [n7] to [2.2.1.10] correctly failed > ok. [vrf-static] >>> ping [n9] to [3.2.1.10] correctly failed > ok. [vrf-static] >>> link between n1,n2 > [up] [vrf-static] >>> ping [n7] to [2.2.1.10] > ok.
Passed OSPF Test : test ospf Authentication . md5 and plain text mode . 45.29
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[ospf-Authentic] >>> check neighbor ospf with authetication key . [ospf-Authentic] >>> check_Routes between host behind of routers ... [ospf-Authentic] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [ospf-Authentic] >>> ping [n4] to [3.1.1.10] > ok. [ospf-Authentic] >>> check_Routes > ok.
Passed OSPF Test : test ospf multi area 92.94
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[ospf-multiArea] >>> check Route ospf in multi Area . [ospf-multiArea] >>> check_Routes between host behind of routers ... [ospf-multiArea] >>> ping [n8] to [4.1.1.10] > ok. [ospf-multiArea] >>> ping [n8] to [3.1.1.10] > ok. [ospf-multiArea] >>> ping [n8] to [6.1.1.10] > ok. [ospf-multiArea] >>> ping [n8] to [7.1.1.10] > ok. [ospf-multiArea] >>> ping [n8] to [11.1.1.10] > ok. [ospf-multiArea] >>> ping [n8] to [14.1.1.10] > ok. [ospf-multiArea] >>> ping [n8] to [14.2.1.10] > ok. [ospf-multiArea] >>> check_Routes > ok.
Passed ISIS Test : test isis dynamic Routing in multi Area. 74.44
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[ISIS-multiArea] >>> check_Routes between host behind of routers ... [ISIS-multiArea] >>> ping [n8] to [4.1.1.10] > ok. [ISIS-multiArea] >>> ping [n8] to [3.1.1.10] > ok. [ISIS-multiArea] >>> ping [n8] to [6.1.1.10] > ok. [ISIS-multiArea] >>> ping [n8] to [7.1.1.10] > ok. [ISIS-multiArea] >>> ping [n8] to [11.1.1.10] > ok. [ISIS-multiArea] >>> ping [n8] to [14.1.1.10] > ok. [ISIS-multiArea] >>> ping [n8] to [14.2.1.10] > ok. [ISIS-multiArea] >>> check_Routes > ok.
Passed ISIS Test : test isis update routing by up and down links . send traffic through isis routers. 61.73
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[ISIS-multiArea] >>> test traffic between hosts [ISIS-multiArea] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [6.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [ISIS-multiArea] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n8] to [n13] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 100.0 +- 50% [ISIS-multiArea] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [7.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [ISIS-multiArea] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n8] to [n9] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 100.0 +- 50% [ISIS-multiArea] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [4.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [ISIS-multiArea] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n8] to [n12] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 100.0 +- 50% [ISIS-multiArea] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [3.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [ISIS-multiArea] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n8] to [n10] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 100.0 +- 50%
Passed ACL Test : add delete and update acl 24.89
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[acl_2] >>> add new acl [test] [acl_2] >>> add new acl [test2] [acl_2] >>> add new acl [test4] [acl_2] >>> add new acl [test44] [acl_2] >>> apply acl [test] to iface [acl_2] >>> test ping [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> add new acl testquick [permit any] [acl_2] >>> delete acl test rule [acl_2] >>> test ping [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> delete all acls [acl_2] >>> test ping [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok.
Passed ACL Test : fixed bug . use permit any instead of permit any any 13.86
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[acl_2] >>> test fixed bug. [acl_2] >>> add ACL1 [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n4] to [3.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [3.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> ACL1 ok. [acl_2] >>> rm ACL1 [acl_2] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> rm ACL1 ok. [acl_2] >>> add ACL2. [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n4] to [3.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [3.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> ACL2 (any any) ok. [acl_2] >>> rm ACL2. [acl_2] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> rm ACL2 (any any) ok.
Passed ACL Test : rule index updating .insert rule by index 16.03
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[acl_2] >>> test acl-Index . [acl_2] >>> add acl . update rule by index. [acl_2] >>> ping [n4] to [14.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> ping [n4] to [14.2.1.10] > ok. [acl_2] >>> delete acl . [acl_2] >>> ping [n4] to [14.1.1.10] > ok.
Passed ACL Test : test_acl_with_randomIP 111.97
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[acl_2] >>> add new ip to iface and hosts. [acl_2] >>> test ping before add ACL. [acl_2] >>> ping [n7] to [116.31.228.224] > ok. [acl_2] >>> add ACL [acl_2] >>> test ping . [acl_2] >>> ping [n7] to [116.31.228.224] correctly failed > ok. [acl_2] >>> rm ACL [acl_2] >>> test ping . [acl_2] >>> ping [n7] to [116.31.228.224] > ok. [acl_2] >>> add new ip to iface and hosts. [acl_2] >>> test ping before add ACL. [acl_2] >>> ping [n7] to [6.202.97.180] > ok. [acl_2] >>> add ACL [acl_2] >>> test ping . [acl_2] >>> ping [n7] to [6.202.97.180] correctly failed > ok. [acl_2] >>> rm ACL [acl_2] >>> test ping . [acl_2] >>> ping [n7] to [6.202.97.180] > ok. [acl_2] >>> add new ip to iface and hosts. [acl_2] >>> test ping before add ACL. [acl_2] >>> ping [n7] to [86.189.191.142] > ok. [acl_2] >>> add ACL [acl_2] >>> test ping . [acl_2] >>> ping [n7] to [86.189.191.142] correctly failed > ok. [acl_2] >>> rm ACL [acl_2] >>> test ping . [acl_2] >>> ping [n7] to [86.189.191.142] > ok. [acl_2] >>> add new ip to iface and hosts. [acl_2] >>> test ping before add ACL. [acl_2] >>> ping [n7] to [142.243.17.78] > ok. [acl_2] >>> add ACL [acl_2] >>> test ping . [acl_2] >>> ping [n7] to [142.243.17.78] correctly failed > ok. [acl_2] >>> rm ACL [acl_2] >>> test ping . [acl_2] >>> ping [n7] to [142.243.17.78] > ok. [acl_2] >>> add new ip to iface and hosts. [acl_2] >>> test ping before add ACL. [acl_2] >>> ping [n7] to [166.1.74.238] > ok. [acl_2] >>> add ACL [acl_2] >>> test ping . [acl_2] >>> ping [n7] to [166.1.74.238] correctly failed > ok. [acl_2] >>> rm ACL [acl_2] >>> test ping . [acl_2] >>> ping [n7] to [166.1.74.238] > ok. [acl_2] >>> add new ip to iface and hosts. [acl_2] >>> test ping before add ACL. [acl_2] >>> ping [n7] to [145.73.9.157] > ok. [acl_2] >>> add ACL [acl_2] >>> test ping . [acl_2] >>> ping [n7] to [145.73.9.157] correctly failed > ok. [acl_2] >>> rm ACL [acl_2] >>> test ping . [acl_2] >>> ping [n7] to [145.73.9.157] > ok. [acl_2] >>> add new ip to iface and hosts. [acl_2] >>> test ping before add ACL. [acl_2] >>> ping [n7] to [133.67.191.237] > ok. [acl_2] >>> add ACL [acl_2] >>> test ping . [acl_2] >>> ping [n7] to [133.67.191.237] correctly failed > ok. [acl_2] >>> rm ACL [acl_2] >>> test ping . [acl_2] >>> ping [n7] to [133.67.191.237] > ok. [acl_2] >>> add new ip to iface and hosts. [acl_2] >>> test ping before add ACL. [acl_2] >>> ping [n7] to [212.90.7.232] > ok. [acl_2] >>> add ACL [acl_2] >>> test ping . [acl_2] >>> ping [n7] to [212.90.7.232] correctly failed > ok. [acl_2] >>> rm ACL [acl_2] >>> test ping . [acl_2] >>> ping [n7] to [212.90.7.232] > ok. [acl_2] >>> add new ip to iface and hosts. [acl_2] >>> test ping before add ACL. [acl_2] >>> ping [n7] to [62.135.153.98] > ok. [acl_2] >>> add ACL [acl_2] >>> test ping . [acl_2] >>> ping [n7] to [62.135.153.98] correctly failed > ok. [acl_2] >>> rm ACL [acl_2] >>> test ping . [acl_2] >>> ping [n7] to [62.135.153.98] > ok. [acl_2] >>> add new ip to iface and hosts. [acl_2] >>> test ping before add ACL. [acl_2] >>> ping [n7] to [24.67.27.193] > ok. [acl_2] >>> add ACL [acl_2] >>> test ping . [acl_2] >>> ping [n7] to [24.67.27.193] correctly failed > ok. [acl_2] >>> rm ACL [acl_2] >>> test ping . [acl_2] >>> ping [n7] to [24.67.27.193] > ok. [acl_2] >>> 10 IP tested in ACL.
Passed ACL Test : add and delete acl with many rules several times 206.84
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[acl_2] >>> add acl with 50 rules [acl_2] >>> delete acl rules one by one [acl_2] >>> add again acl with 50 rules [acl_2] >>> delete again acl rules one by one [acl_2] >>> add again acl with 50 rules [acl_2] >>> delete acl rules one by one [acl_2] >>> add again acl with 50 rules [acl_2] >>> delete acl rules one by one [acl_2] >>> add again acl with 50 rules [acl_2] >>> delete acl rules one by one [acl_2] >>> add again acl with 50 rules [acl_2] >>> delete acl rules one by one [acl_2] >>> add again acl with 50 rules [acl_2] >>> delete acl rules one by one [acl_2] >>> add again acl with 50 rules [acl_2] >>> delete acl rules one by one [acl_2] >>> add again acl with 50 rules [acl_2] >>> delete acl rules one by one [acl_2] >>> add new acl [acl_2] >>> apply to iface [acl_2] >>> test ping [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> ping [n4] to [14.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [14.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> add delete acl tested successfully
Passed ACL Test : add acl over gre iface 10.94
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[acl_2] >>> add gre tunnel [acl_2] >>> add acl over gre iface [acl_2] >>> test ping before acl [acl_2] >>> ping [n19] to [3.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n6] to [18.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> apply acl to iface [acl_2] >>> test ping after apply acl [acl_2] >>> ping [n19] to [3.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> ping [n6] to [18.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> ping [n20] to [3.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n21] to [3.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> disable acl - test ping [acl_2] >>> ping [n19] to [3.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n20] to [3.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n21] to [3.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> reset config
Passed ACL Test : add acl over vxlan iface 11.17
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[acl_2] >>> add gre tunnel [acl_2] >>> add acl over gre if [acl_2] >>> test ping before acl [acl_2] >>> ping [n23] to [30.30.30.30] > ok. [acl_2] >>> ping [n25] to [30.30.30.30] > ok. [acl_2] >>> apply acl to iface [acl_2] >>> test ping after apply acl [acl_2] >>> ping [n23] to [30.30.30.30] correctly failed > ok. [acl_2] >>> ping [n25] to [30.30.30.30] > ok. [acl_2] >>> disable acl - test ping [acl_2] >>> ping [n23] to [30.30.30.30] > ok. [acl_2] >>> ping [n25] to [30.30.30.30] > ok. [acl_2] >>> apply acl to iface -ouput direction [acl_2] >>> test ping after apply acl [acl_2] >>> ping [n22] to [30.30.30.180] correctly failed > ok. [acl_2] >>> ping [n22] to [30.30.30.181] > ok. [acl_2] >>> disable acl - test ping [acl_2] >>> ping [n22] to [30.30.30.180] > ok. [acl_2] >>> ping [n22] to [30.30.30.181] > ok. [acl_2] >>> reset config
Passed ACL Test : fixed bug . del acl rule . issue #265 17.15
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[acl_2] >>> add acl with 3 indexed rules [acl_2] >>> test ping before acl [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> apply acl to 3 iface [acl_2] >>> test ping [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> delete acl rule using index and without index [acl_2] >>> test ping [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> add new acl rule : destination address rule without index [acl_2] >>> apply acl to iface [acl_2] >>> test ping [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> delete acl . 1 invalid command(expect error - fixed bug) [acl_2] >>> test ping [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] > ok.
Passed ACL Test : destiation address field test 29.86
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[acl_2] >>> destination rule with index [acl_2] >>> test ping before acl [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> apply acl to iface [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> delete acl [acl_2] >>> test ping [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> destination rule without index [acl_2] >>> apply acl to iface [acl_2] >>> test ping [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> delete acl [acl_2] >>> test ping [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> add acl dstAddress with differnet netmask 32-8 [acl_2] >>> test ping [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> apply acl to iface [acl_2] >>> test ping [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> ping [n4] to [2.2.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [2.2.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [14.2.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [14.1.1.10] > ok.
Passed ACL Test : destination port field test 449.22
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[acl_2] >>> add acl dstport eq [acl_2] >>> test ping and traffic before apply acl [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n4] to [n5] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 0.0 +- 50% [acl_2] >>> apply acl to iface [acl_2] >>> test ping and traffic [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n4] to [n5] = 0.0 kb/s . minimum value must be 100.0 +- 50% [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n4] to [n5] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 100.0 +- 50% [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n4] to [n5] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 100.0 +- 50% [acl_2] >>> delete acl and add new dstport le [acl_2] >>> test traffic before apply acl [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> delete acl and add new dstport ge [acl_2] >>> test traffic [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n4] to [n5] = 0.0 kb/s . minimum value must be 0.0 +- 50% [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n4] to [n5] = 0.0 kb/s . minimum value must be 0.0 +- 50% [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n4] to [n5] = 0.0 kb/s . minimum value must be 0.0 +- 50% [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n4] to [n5] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 0.0 +- 50% [acl_2] >>> delete acl and add new dstport ge and srcport eq [acl_2] >>> test traffic [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n4] to [n5] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 0.0 +- 50% [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n4] to [n5] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 0.0 +- 50% [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0)
Passed ACL Test : deny http protocol connection 289.04
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[acl_2] >>> add acl deny http any any with index [acl_2] >>> test ping between hosts [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> apply acl to iface [acl_2] >>> test traffic with http port [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n4] to [n5] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 100.0 +- 50% [acl_2] >>> del acl [acl_2] >>> add acl deny http with spicific address [acl_2] >>> ping [n4] to [14.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> apply acl to iface [acl_2] >>> test traffic with http port [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [14.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n15]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [14.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n15]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [14.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n15]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [14.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n15]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [14.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n4] to [n15] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 100.0 +- 50% [acl_2] >>> [PG] bw [14.1.1.10] to [1.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n15] to [n4] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 100.0 +- 50% [acl_2] >>> [PG] bw [14.1.1.10] to [1.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n15] to [n4] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 100.0 +- 50% [acl_2] >>> [PG] bw [14.1.1.10] to [1.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n15] to [n4] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 100.0 +- 50% [acl_2] >>> del acl [acl_2] >>> add acl http without index [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> apply acl to iface [acl_2] >>> test traffic [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n4] to [n5] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 100.0 +- 50% [acl_2] >>> [PG] bw [14.1.1.10] to [1.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n15] to [n4] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 100.0 +- 50% [acl_2] >>> [PG] bw [14.1.1.10] to [1.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n15] to [n4] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 100.0 +- 50% [acl_2] >>> [PG] bw [14.1.1.10] to [1.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n15] to [n4] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 100.0 +- 50% [acl_2] >>> del acl
Passed ACL Test : index matching . test confilict rules with different index 33.98
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[acl_2] >>> test ping before add acl [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n4] to [3.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [3.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> add acl [acl_2] >>> apply acl to iface [acl_2] >>> test ping [acl_2] >>> ping [n4] to [3.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> insert 20 rule by index to acl [acl_2] >>> test ping [acl_2] >>> ping [n4] to [3.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [3.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> insert 30 rule by index(random ip) to acl [acl_2] >>> test ping [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [3.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [14.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> ping [n4] to [14.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> add acl rule in last possible index (2147483647) [acl_2] >>> test ping [acl_2] >>> ping [n10] to [14.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> index match in acl rules successfully tested .
Passed ACL Test : source address field test 17.65
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[acl_2] >>> add acl srcAddress rule with index [acl_2] >>> test ping before acl [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> apply acl to iface [acl_2] >>> test ping [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> del acl [acl_2] >>> test ping [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> add acl src Address rule without index [acl_2] >>> apply to iface [acl_2] >>> test ping [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> delete acl [acl_2] >>> test ping [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> add acl srcAddress with differnet netmask [acl_2] >>> test ping [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> apply acl to iface [acl_2] >>> test ping [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n15] to [1.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [2.2.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n15] to [1.1.1.1] > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [14.1.1.10] > ok.
Passed ACL Test : source port field test 302.06
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[acl_2] >>> add acl with srcPort eq rule [acl_2] >>> test ping - send traffic with that srcPort [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(3379.2) , allowed_bw(no qos applied) [acl_2] >>> apply acl ti iface [acl_2] >>> test ping - test traffic [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n4] to [n5] = 0.0 kb/s . minimum value must be 0.0 +- 50% [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n4] to [n5] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 0.0 +- 50% [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n4] to [n5] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 0.0 +- 50% [acl_2] >>> del acl with srcPort eq rule [acl_2] >>> add acl with srcPort le rule [acl_2] >>> test traffic [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n4] to [n5] = 0.0 kb/s . minimum value must be 0.0 +- 50% [acl_2] >>> del acl with srcPort le rule [acl_2] >>> add acl with srcPort ge rule [acl_2] >>> test traffic [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n4] to [n5] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 0.0 +- 50% [acl_2] >>> update rule by dstPort ge [acl_2] >>> test traffic [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n4] to [n5] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 0.0 +- 50%
Passed ACL Test : deny ssh protocol connection 339.19
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[acl_2] >>> add ssh with index with any any address [acl_2] >>> test ping [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> apply acl to iface [acl_2] >>> acl added just in Egress [acl_2] >>> test traffic . ssh port [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [14.1.1.10] to [1.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n15] to [n4] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 100.0 +- 50% [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n4] to [n5] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 100.0 +- 50% [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [14.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n15]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> del acl [acl_2] >>> add ssh with index with specific address [acl_2] >>> test ping between hosts [acl_2] >>> ping [n4] to [14.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> apply acl to iface [acl_2] >>> test traffic [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [14.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n15]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [14.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n15]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [14.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n15]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [14.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n15]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [14.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n4] to [n15] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 100.0 +- 50% [acl_2] >>> [PG] bw [14.1.1.10] to [1.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n15] to [n4] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 100.0 +- 50% [acl_2] >>> [PG] bw [14.1.1.10] to [1.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n15] to [n4] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 100.0 +- 50% [acl_2] >>> [PG] bw [14.1.1.10] to [1.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n15] to [n4] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 100.0 +- 50% [acl_2] >>> del acl [acl_2] >>> test ssh without index [acl_2] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> acl added in Ingress and Egress [acl_2] >>> test traffic [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n4] to [n5]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [14.1.1.10] to [1.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n15] to [n4]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [1.1.1.10] to [2.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n4] to [n5] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 100.0 +- 50% [acl_2] >>> [PG] bw [14.1.1.10] to [1.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n15] to [n4]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [14.1.1.10] to [1.1.1.10] is [0.0] Kb/s [acl_2] >>> [traffic result] from [n15] to [n4]. protocol [TCP] . current_bw(0.0) ~= allowed_bw(0.0) [acl_2] >>> [PG] bw [14.1.1.10] to [1.1.1.10] is [1140.625] Kb/s [acl_2] >>> [PG] Traffic bw [without qos or acl] [n15] to [n4] = 1140.625 kb/s . minimum value must be 100.0 +- 50% [acl_2] >>> delete acl test
Passed ACL Test : enable one acl in all ifaces. 10.99
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[acl_2] >>> enable one acl in all ifaces. [acl_2] >>> ping before add acl. [acl_2] >>> ping [n4] to [14.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> add acl. [acl_2] >>> ping [n4] to [14.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [14.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> update acl rules [insert new rule]. [acl_2] >>> ping [n4] to [14.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> update acl rules [delete inserted rule]. [acl_2] >>> ping [n4] to [14.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [14.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> update acl rules [insert rule with unusable index number]. [acl_2] >>> ping [n4] to [14.1.1.10] correctly failed > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [14.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> delete acl. [acl_2] >>> ping [n4] to [14.1.1.10] > ok. [acl_2] >>> ping [n10] to [14.1.1.10] > ok.
Passed QUICK Test : test_gre 25.31
------------------------------ Captured log setup ------------------------------
[general] >>> check_Routes between host behind of routers ... [general] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [general] >>> ping [n4] to [3.1.1.10] > ok. [general] >>> ping [n4] to [1.2.1.10] > ok. [general] >>> check_Routes > ok. ------------------------------ Captured log call -------------------------------
[general] >>> test gre [general] >>> config [general] >>> del route from n1 [general] >>> test ping before add gre tunnel [general] >>> ping [n12] to [3.10.1.10] correctly failed > ok. [general] >>> add gre tunnel [general] >>> ping [n12] to [3.10.1.10] > ok. [general] >>> ping [n4] to [1.10.1.10] > ok. [general] >>> ping [n13] to [1.10.1.10] > ok. [general] >>> del gre - test ping [general] >>> ping [n12] to [3.10.1.10] correctly failed > ok. [general] >>> rest conf
Passed QUICK Test : test_isis 38.44
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[isis] >>> test isis [isis] >>> check_Routes between host behind of routers ... [isis] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [isis] >>> ping [n4] to [3.1.1.10] > ok. [isis] >>> check_Routes > ok.
Passed QUICK Test : test_quick_ACL 7.24
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[general] >>> test acl [general] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [general] >>> ping [n4] to [3.1.1.10] > ok. [general] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] correctly failed > ok. [general] >>> ping [n10] to [3.1.1.10] > ok. [general] >>> ACL1 ok [general] >>> rm ACL [general] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] > ok. [general] >>> rm ACL1 ok [general] >>> test ACL2 [general] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [general] >>> ping [n4] to [3.1.1.10] > ok. [general] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] correctly failed > ok. [general] >>> ping [n10] to [3.1.1.10] > ok. [general] >>> ACL2 ok [general] >>> rm ACL2 [general] >>> ping [n10] to [2.1.1.10] > ok. [general] >>> rm ACL2 ok
Passed QUICK Test : test_quick_bridge 3.58
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[general] >>> test bridge [general] >>> ping [n7] to [10.10.10.111] > ok. [general] >>> bridge ok [general] >>> rm bridge [general] >>> ping [n7] to [10.10.10.111] correctly failed > ok. [general] >>> rm bridge ok
Passed QUICK Test : test_quick_mpls 21.59
tcpdump: listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes ------------------------------ Captured log call -------------------------------
[general] >>> test mpls [general] >>> link between n1,n3 > [down] [general] >>> ping [n4] to [3.1.1.10] > ok. [general] >>> link between n1,n3 > [up]
Passed QUICK Test : test_quick_nat 3.89
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[general] >>> test Nat [general] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [general] >>> ping [n5] to [1.1.1.10] > ok. [general] >>> test nat [general] >>> ping [n5] to [1.1.1.10] correctly failed > ok. [general] >>> nat ok [general] >>> rm nat [general] >>> ping [n5] to [1.1.1.10] > ok. [general] >>> rm nat ok
Passed QUICK Test : test_quick_qos 27.03
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[general] >>> test qos [general] >>> apply qos [+100K-drop] ... [general] >>> qos ok
Passed QUICK Test : test_quick_span 7.30
tcpdump: listening on eth3, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes ------------------------------ Captured log call -------------------------------
[general] >>> test span [general] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok.
Passed QUICK Test : test_quick_staticRoute 2.12
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[general] >>> test staticRoute [general] >>> add staticRoutes [general] >>> check_Routes between host behind of routers ... [general] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [general] >>> ping [n4] to [3.1.1.10] > ok. [general] >>> ping [n4] to [1.2.1.10] > ok. [general] >>> check_Routes > ok.
Passed QUICK Test : test_quick_vlan 13.62
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[general] >>> test vlan [general] >>> ping [n7] to [10.10.10.12] > ok. [general] >>> vlan ok [general] >>> rm vlan [general] >>> ping [n7] to [10.10.10.12] correctly failed > ok. [general] >>> rm vlan ok
Passed QUICK Test : test_vrf 43.43
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[general] >>> test vrf [general] >>> apply vrf in n1 [general] >>> apply vrf in n3 [general] >>> check route in vrf [general] >>> ping [n14] to [3.20.1.10] > ok. [general] >>> ping [n14] to [2.1.1.10] correctly failed > ok. [general] >>> ping [n14] to [1.2.1.10] correctly failed > ok. [general] >>> ping [n6] to [3.20.1.10] correctly failed > ok. [general] >>> reset config [general] >>> ping [n4] to [3.1.1.10] > ok. [general] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [general] >>> ping [n4] to [1.2.1.10] > ok. [general] >>> ping [n6] to [2.1.1.10] > ok.
Passed QUICK Test : test_vxlan 59.83
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[vxlan] >>> test vxlan [vxlan] >>> check_Routes between host behind of routers ... [vxlan] >>> ping [n4] to [1.1.1.20] > ok. [vxlan] >>> ping [n5] to [1.2.1.20] > ok. [vxlan] >>> ping [n6] to [1.3.1.20] > ok. [vxlan] >>> check_Routes > ok. [vxlan] >>> test ping before add vxlan tunnel [vxlan] >>> ping [n10] to [1.10.1.20] correctly failed > ok. [vxlan] >>> ping [n10] to [1.1.1.10] correctly failed > ok. [vxlan] >>> add vxlan [vxlan] >>> test ping 2 new vxlan tunnel [vxlan] >>> ping [n10] to [1.10.1.20] > ok. [vxlan] >>> ping [n11] to [1.11.1.20] > ok. [vxlan] >>> ping [n10] to [1.1.1.10] correctly failed > ok. [vxlan] >>> reset conf [vxlan] >>> test ping after del vxlan [vxlan] >>> ping [n10] to [1.10.1.20] correctly failed > ok. [vxlan] >>> ping [n11] to [1.11.1.20] correctly failed > ok.
Passed INTERFACE Test : create loopback iface 572.73
------------------------------ Captured log setup ------------------------------
[iface] >>> check_Routes between host behind of routers ... [iface] >>> ping [n4] to [2.1.1.10] > ok. [iface] >>> ping [n4] to [3.1.1.10] > ok. [iface] >>> ping [n4] to [1.2.1.10] > ok. [iface] >>> ping [n4] to [11.1.1.10] > ok. [iface] >>> ping [n4] to [11.2.1.10] > ok. [iface] >>> check_Routes > ok.------------------------------ Captured log call -------------------------------
[iface] >>> add 200 loopback [iface] >>> del 1-100 loopback ip address first [iface] >>> del 1-100 loopback iface [iface] >>> del 200 loopback iface
Passed INTERFACE Test : fixed bug. test Enter to config loopback iface that not exist .zebra must not crash 0.68
No log output captured.
Passed INTERFACE Test : test shutdown and no shutdown cmd 37.64
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[iface] >>> ping [n1] to [200.1.2.2] > ok. [iface] >>> ping [n1] to [200.1.2.2] correctly failed > ok. [iface] >>> ping [n1] to [200.1.2.2] > ok. [iface] >>> ping [n1] to [200.1.2.2] correctly failed > ok. [iface] >>> ping [n1] to [200.1.2.2] > ok. [iface] >>> ping [n1] to [200.1.2.2] correctly failed > ok. [iface] >>> ping [n1] to [200.1.2.2] > ok. [iface] >>> ping [n1] to [200.1.2.2] correctly failed > ok. [iface] >>> ping [n1] to [200.1.2.2] > ok. [iface] >>> ping [n1] to [200.1.2.2] correctly failed > ok. [iface] >>> ping [n1] to [200.1.2.2] > ok. [iface] >>> ping [n1] to [200.1.2.2] correctly failed > ok. [iface] >>> ping [n1] to [200.1.2.2] > ok. [iface] >>> ping [n1] to [200.1.2.2] correctly failed > ok. [iface] >>> ping [n1] to [200.1.2.2] > ok. [iface] >>> ping [n1] to [200.1.2.2] correctly failed > ok. [iface] >>> ping [n1] to [200.1.2.2] > ok. [iface] >>> ping [n1] to [200.1.2.2] correctly failed > ok. [iface] >>> ping [n1] to [200.1.2.2] > ok. [iface] >>> ping [n1] to [200.1.2.2] correctly failed > ok.
Passed many iface test Route between host behind ifaces 584.91
------------------------------ Captured log call -------------------------------
[iface-manyiface] >>> check_Routes between host behind of routers ... [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.0.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.1.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.2.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.3.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.4.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.5.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.6.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.7.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.8.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.9.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.10.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.11.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.12.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.13.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.14.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.15.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.16.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.17.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.18.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.19.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.20.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.21.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.22.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.23.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.24.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.25.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.26.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.27.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.28.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.29.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.30.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.31.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.32.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.33.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.34.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.35.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.36.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.37.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.38.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.39.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.40.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.41.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.42.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.43.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.44.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.45.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.46.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.47.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.48.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.49.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.50.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.51.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.52.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.53.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.54.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.55.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.56.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.57.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.58.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.59.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.60.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.61.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.62.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.63.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.64.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.65.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.66.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.67.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.68.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.69.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.70.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.71.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.72.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.73.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.74.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.75.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.76.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.77.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.78.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.79.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.80.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.81.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.82.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.83.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.84.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.85.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.86.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.87.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.88.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.89.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.90.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.91.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.92.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.93.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.94.21] > ok. [iface-manyiface] >>> ping [n2] to [10.0.95.21] > ok. [iface-manyiface] >>> check_Routes > ok.