تست های frrouting

در روتر بومی سودار از پروژه ی FRRouting استفاده شده است . بر روی این پروژه تست های کاملی انجام شده است که در سایت مرجع آن قرار دارد.

لینک های زیر جهت دسترسی به نتایج این تست ها قرار داده شده است.