Packet Troughput

نمودارهای گذردهی بسته‌ها بر اساس نتیجه( و یا نتایج، در صورت اجرای چندباره) اجرای تست‌ها بر روی سخت افزار مطبوع حاصل میگردد. نمودارهای Box-Whisker برای نمایش پراکندگی مقادیر Throughput در تست‌های متفاوت به کار میروند.

به ازای هر تست، نمودارها مقادیر مربوط به هر کوارتر را بر اساس داده‌های جمع آوری شده نشان میدهند.

در پایین اطلاعات بیشتر در رابطه با نمودارها آمده است:

  1. عنوان نمودار: از روی عنوان میتوان به ماهیت تست پی برد. اولین قسمت نام، نوع تست را مشخص میکند. در بخش دوم نوع توپولوژی آمده است. سپس اسم دستگاه مورد تست و سایز بسته ها ذکر گردیده است. در بخش بعدی نام، تعداد هسته‌های CPU و تعداد Threadهای به کار رفته آمده است.