مجوزها

روتر های سودار، موفق شدند در سال ۹۸ نشان محصولات دانش بنیان را دریافت کنند.