interface

تنظیم ip در اینترفیس

سنا ریوی زیر را در نظر بگیرید . ۳ روتر سودار در این سناریو وجود دارد که هر کدام دارای ۳ اینترفیس می باشد که با ۲ اینترفیس به روتر های دیگر لینک دارد و یک اینترفیس نیز به شبکه محلی متصل می باشد .

3node

تنظیم ip تمامی اینترفیس های این سناریو را در ادامه انجام می دهیم :

soodar1 : ابتدا لازم است که به حالت تنظیم (configure ) وارد شویم :

soodar1# conf t
soodar1(config) #

اینترفیسی که می خواهیم در آن ip تنظیم کنیم انتخاب می کنیم :

soodar1(config-if) # interface ge0

سپس آدرس دلخواه را در آن تنظیم می کنیم :

soodar1(config-if) # ip address  200.1.2.1/24

این کار را برای دیگر اینترفیس ها هم تکرار می کنیم :

soodar1(config) # interface ge1
soodar1(config-if) # ip address  200.1.3.1/24
soodar1(config-if) # q
soodar1(config) # interface ge2
soodar1(config-if) # ip address  1.1.1.1/24
soodar1(config-if) # end
soodar1# write

soodar2# conf t
soodar2(config) #
soodar2(config-if) # interface ge0
soodar2(config-if) # ip address  200.1.2.2/24
soodar2(config-if) # q

soodar2(config) # interface ge1
soodar2(config-if) # ip address  200.2.3.2/24
soodar2(config-if) # q
soodar2(config) # interface ge2
soodar2(config-if) # ip address  2.1.1.1/24
soodar2(config-if) # end
soodar2# write
soodar3# conf t
soodar3(config) #
soodar3(config-if) # interface ge0
soodar3(config-if) # ip address  200.1.3.3/24
soodar3(config) # interface ge1
soodar3(config-if) # ip address  200.2.3.3/24
soodar3(config-if) # q
soodar3(config) # interface ge2
soodar3(config-if) # ip address  3.1.1.1/24
soodar3(config-if) # end
soodar3# write

خاطر نشان

با استفاده از ping بین روتر ها می توانید از صحت ip های تنظیم شده در روتر ها اطمینان حاصل نمایید .

soodar3# ping 200.2.3.2 
soodar1# ping 1.1.1.10 

مشاهده اینترفیس ها

برای مشاهده لیست اینترفیس ها به صورت خلاصه از دستور زیر استفاده می شود :

soodar1# sh int brief 
Interface    Status VRF       Addresses
---------    ------ ---       ---------
ge0       up   default     200.1.2.1/24
ge1       up   default     200.1.3.1/24
ge2       up   default     1.1.1.1/24

lo       up   default     

ستون Interface : نام اینترفیس در آن مشخص است
ستون Status : وضعیت up/down بودن اینترفیس را نشان می دهد . اگر اینترفیس توسط ادمین shutdown نشده باشد و کابل هم به اینترفیس وصل باشد اینترفیس up خواهد بود در غیر اینصورت اینترفیس down است .
ستون VRF : نشان می دهد که اینترفیس در کدام vrf قرار دارد
ستون Addresses : آدرس های تنظیم شده در اینترفیس را نشان می دهد

مشاهده جزئیات تنظیمات اینترفیس :

soodar1# sh int ge0  
Interface ge0 is up, line protocol is up
 Link ups:    1  last: 2023/06/11 10:29:24.13
 Link downs:   1  last: 2023/06/11 10:29:18.32
 vrf: default  
 index 6 metric 0 mtu 1500 speed 1000
 flags: <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> 
 Type: Ethernet
 HWaddr: 00:ec:ac:cd:e0:9c
 inet 200.1.2.1/24 
 Interface Type Other
 Interface Slave Type None
 protodown: off 
 Joined group address(es):
  239.255.255.250
  224.0.0.252
  224.0.0.251
  224.0.0.22
  224.0.0.1
  ff02::1
  ff01::1
soodar1# 

line protocol is up : یعنی کابل به اینترفیس وصل است

Link ups:       1    last: 2023/06/11 10:29:24.13 : تعداد دفعاتی که اینترفیس up شده است و زمان آخرین باری که up شده است

Link downs:     1    last: 2023/06/11 10:29:18.32 تعداد دفعاتی که اینترفیس down شده است و زمان آخرین باری که down شده است

index 6 metric 0 mtu 1500 speed 1000 : . سرعتی که این اینترفیس در آن کار می کند. ممکن است اتصال به سوئیچ سرعت کاری اینترفیس را پایین بیاورد مثلا اینترفیس 1000 باشد اما در سوئیچ 100 که باشد در سرعت 100 کار می کند همچنین مشخص است که mtu برابر ۵۰۰ بایت است

HWaddr: 00:ec:ac:cd:e0:9c : آدرس MAC

Joined group address(es) : گروه های multicast که اینترفیس در آن قرار دارد

تنظیم ipv6 در اینترفیس

همانند ipv4 می توان ipv6 نیز در اینترفیس تنظیم کرد :

soodar3(config-if) # ipv6 address  2001:1::10/64

تنظیم DHCP در اینترفیس

برای آشنایی با نحوه تنظیم به بخش DHCP مراجعه نمایید .

تنظیم bundle-ether

در واقع با کمک EtherChannel می توانیم پورتهای فیزیکی را گروه بندی منطقی نموده و آنها را در یک گروه قرار دهیم که این امر باعث بالارفتن تحمل خطا در اتصالات و همچنین دسترسی به پهنای باند بیشتر از طریق ترکیب شدن چند لینک ارتباطی می شود. با استفاده از پروتکل LACP یا Link Aggregation Control Protocol یک اینترفیس به نام bundle-ether می سازیم و به طریق زیر آن را تنظیم می کینم :

برای تنظیم اینترفیس Bundle به شکل زیر عمل می کنیم . ابتدا یک bundle-ether با id مورد نظر ایجاد می کنیم :

soodar1(config)# bundle-ether 30
soodar1(config-if)# no shutdown

در مرحله بعد اینترفیس هایی که قرار است به صورت bundle با هم استفاده شوند به شکل زیر تنظیم می کنیم :

soodar1(config)# int ge0
soodar1(config-if)# bundle id 30

اگر در اینترفیسی ip تنظیم شده باشد ابتدا باید ip تنظیم شده را از اینترفیس حذف کرده و سپس در آن bundle id مورد نظر را تنظیم کرد .

Shutdown

به صورت پیش فرض اینترفیس ها down هستند مگر اینکه در اینترفیس IP تنظیم گردد که به طور خودکار up می شود و یا اینکه به صورت دستی در تنظیمات اینترفیس دستور no shutdown را وارد کنیم . برای up , down کردن اینترفیس ها به شکل زیر عمل می کنیم :

soodar1(config)# int ge0
soodar1(config-if)# shutdown
soodar1(config)# int ge0
soodar1(config-if)# no shutdown

توجه

۱. اگر در اینترفیسی ip تنظیم شود به طور خودکار up می شود و نیازی به no shutdown نیست .
۲. اگر اینترفیسی را به صورت دستی shutdown کنیم اینترفیس غیرفعال می شود و برای استفاده از آن باید اینترفیس را با دستور no shutdown فعال کنیم.
۳. اینترفیس های سودار spanning tree را پشتیبانی نمی کنند و دستگاهایی که به سودار به طور مستقیم وصل هستند نباید در اینترفیسی که با سودار در ارتباط هستند stp فعال داشته باشد .

نام اینترفیس ها در سودار

اینترفیس ها طبق جدول زیر در سودار نام گذاری می شوند:

سرعت اینترفیس

نام اینترفیس در سودار

1G

ge

10G

te

20G

tw

40G

foe

50G

fie

100G

he

توجه

به صورت پیش فرض ge0 (اولین اینترفیس) به عنوان پورت ssh و با IP برابر با 192.168.1.55/24 تنظیم شده است .

دستور beacon

نام اینترفیس ها در سودار با استفاده از pci address کارت شبکه لیست می شود و ممکن است ترتیب آنها در پورت های فیزیکی درست نباشد. با استفاده از دستور beacon ، چراغ اینترفیس روشن می شود و برای مثال می توانید ببینید اینترفیس ge3 کدام پورت سخت افزاری روی دستگاه است :

soodar1(config)# int ge0
soodar1(config-if)# beacon ? 
 <cr>     
 (1000-30000) Blinking time in milliseconds

soodar1(config-if)# beacon

توجه

در صورت نیاز شما می توانید ترتیب اینترفیس را مطابق دلخواه تغییر دهید . این کار با استفاده از Tune انجام می شود