تونل ها

تونل ها شامل موارد زیر است.

  1. GRE
  2. IPSec
  3. Wireguard
  4. Wireguard
  5. VXLAN
  6. VPLS