تونل ها

تونل ها شامل موارد زیر است.

  1. GRE
  2. IPSec
  3. VPLS
  4. VXLAN