Power off

poweroff, reload

برای خاموش کردن روتر از دستور زیر استفاده می شود :

soodar1# poweroff
All your unsaved changes will be lost. Proceed with reload?[yes/no]

برای ری استارت کردن روتر از دستور زیر استفاده می شود :

soodar1# reload
All your unsaved changes will be lost. Proceed with reload?[yes/no]

در هر دو دستور باید دقت کنید که تنظیماتی که write نکرده اید پس از poweroff , reload از بین می رود .