Password recovery

password recovery

اگر پسورد کاربر و یا پسورد enable , config password را فراموش کردید می توانید با کنسول و بدون نیاز به رمز عبور به روتر وصل شوید و پسورد های جدید را تنظیم کنید :


soodar1(config)# enable password ENPASS
soodar1(config)# enable config password ENCONFPASS  
soodar1(config)# password