امکانات سیستمی

امکانات سیستمی شامل موارد زیر است.

  1. Console
  2. LLDP
  3. PowerOff
  4. تنظیمات کاربری