امکانات سیستمی

امکانات سیستمی شامل موارد زیر است.

 1. Console
 2. host name
 3. ip host
 4. name server
 5. clock,ntp
 6. password recovery
 7. system service
 8. LLDP
 9. PowerOff
 10. config reset
 11. تنظیمات کاربری