مسیریابی ایستا static route

Static Route

پس از تنظیم ip در اینترفیس های روتر ها با اضافه کردن static Route ارتباط بین روتر ها و شبکه های آن ها را با یکدیگر تست می کنیم :

Scen3

static Route در soodar1 :

soodar1# conf t 
soodar1(config) # 
soodar1(config) # ip route 2.1.1.0/24 200.1.2.2 
soodar1(config) # ip route 3.1.1.0/24 200.1.3.3 

static Route در soodar2 :

soodar2# conf t 
soodar2(config) # 
soodar2(config) # ip route 1.1.1.0/24 200.1.2.1 
soodar2(config) # ip route 3.1.1.0/24 200.2.3.3 

static Route در soodar3 :

soodar3# conf t 
soodar3(config) # 
soodar3(config) # ip route 1.1.1.0/24 200.1.3.1 
soodar3(config) # ip route 2.1.1.0/24 200.2.3.2 

با استفاده از اینترفیس هم به شکل زیر می توان static route اضافه کرد :

soodar3(config) # ip route 1.1.1.0/24 ge0 
soodar3(config) # ip route 2.1.1.0/24 ge1

مشاهده جدول Routing

حال با استفاده از دستور زیر Route های اضافه شده را در هر روتر مشاهده می کنیم :

soodar1# sh ip route 
or
soodar1# sh ip fib
or
soodar1# sh ip fib static 
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
    O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
    T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, D - SHARP,
    F - PBR, f - OpenFabric,
    > - selected route, * - FIB route, q - queued route, r - rejected route

S>* 2.1.1.0/24 [1/0] via 200.1.2.2, soo0, 00:00:18
S>* 3.1.1.0/24 [1/0] via 200.1.3.3, soo1, 00:00:09
 

۱. باید Route های تعریف شده در روتر ها اضافه شده باشند و با حرف S که نشانه static بودن آن هاست مشخص شده باشند.
۲. همچنین باید ارتباط شبکه های هر سه روتر با یکدیگر برقرار باشد . این ارتباطات با ping از شبکه های مختلف به یکدیگر تست می شود .
۳. با قطع کردن لینک بین ۱ و ۲ ارتباط بین 1.1.1.10 و 2.1.1.10 قطع شود چون route استاتیک است و update نمی شود.

static route در vrf

برای اضافه کردن route در vrf می توان به شکل زیر عمل کرد :

soodar3# conf t 
soodar3(config) # vrf red
soodar3(config-vrf) # ip route 12.128.1.0/24 200.1.15.2

یا به شکل زیر

soodar3# conf t 
soodar3(config) # ip route 12.128.1.0/24 200.1.15.2 vrf red