Bridge

Bridge

Bridge7

اضافه کردن اینترفیس در bridge

برای اضافه کردن اینترفیس ها در bridge به صورت زیر عمل می کنیم:

soodar1(config)# int ge3
soodar1(config-if)# bridge-group 150
soodar1(config-if)# no shutdown
soodar1(config)# int ge4
soodar1(config-if)# bridge-group 150
soodar1(config-if)# no shutdown

مشاهده bridge

برای مشاهده bridge می توان از دستور زیر استفاده کرد :

soodar1# show bridge 150
 |------------------------------------------------|
 | Domain | Interface | Split-Horizon Group | BVI |
 |--------+-----------+---------------------+-----|
 | 150  | ge3    | 25         | -  |
 |--------+-----------+---------------------+-----|
 | 150  | ge4    | 25         | -  |
 |--------+-----------+---------------------+-----|
 

بدین ترتیب این دو اینترفیس به همدیگر bridge می شوند و ping بین دو نود 1.2.1.10 , 1.2.1.20 برقرار می شود .


اضافه کردن اینترفیس bvi

برای برقراری ارتباط بین این دو نود و شبکه های دیگر لازم است از bvi استفاده کنیم . یک اینترفیس loopback ایجاد می کنیم (loopback) و آن را به bridge که دو اینترفیس ge3 , ge4 قرار دارند اضافه می کینم . اینترفیس loopback به طور خودکار از نوع bvi می شود و با اضافه کردن ip می تواند به عنوان gateway استفاده شود . در این مثال loopback0 به عنوان gateway شبکه 1.2.1.0/24 می تواند استفاده شود .

soodar1(config)# interface loopback 0
soodar1(config-if)# bridge-group 150
soodar1(config-if)# ip address 1.2.1.1/24
soodar1(config)# do sh bridge 150


حذف اینترفیس از bridge

soodar1(config)# int ge1
soodar1(config-if)# no bridge-group 150
soodar1(config)# int ge2
soodar1(config-if)# no bridge-group 150

split-horizon

برای جلوگیری از بروز loop در زمان استفاده از bridge در لایه ۲ می توان از split-horizon استفاده کرد . بدین ترتیب که اینترفیس هایی که در یک split-horizon قرار می گیرند پیام های تکراری یکدیگر را دریافت نمی کنند و loop رخ نمی دهد . به طور مثال اگر سه اینترفیس در یک bridge قرار بگیرند و مقدار split-horizon یکسانی داشته باشند پیام برودکست که از یک اینترفیس دریافت می شود دچار loop نمی شود و به هر اینترفیس فقط یکبار داده می شود و به اینترفیس مبدا که بسته از آن آمده است هم ارسال نمی شود .

بصورت پیش فرض همه اینترفیس هایی که به bridge اضافه می شوند در horizon 0 قرار می گیرند horizon 0 یعنی این که اینترفیس در هیچ horizon قرار ندارد.

soodar1(config)# int ge1
soodar1(config-if)# bridge-group 150 split-horizon group 25
soodar1(config)# int ge2
soodar1(config-if)# no bridge-group 150 split-horizon group 25

فعال کردن log های Bridge

با دستور زیر می توانید Log های مربوط به bridge را فعال کنید:

soodar1# debug bridge event


Span