امکانات لایه ۲

موارد لایه ی ۲ به شرح زیر است.

  1. Bridge
  2. Span
  3. Vlan