تنظیمات Interface

تنظیم ip در اینترفیس

سنا ریوی زیر را در نظر بگیرید . ۳ روتر سودار در این سناریو وجود دارد که هر کدام دارای ۳ اینترفیس می باشد که با ۲ اینترفیس به روتر های دیگر لینک دارد و یک اینترفیس نیز به شبکه محلی متصل می باشد .

Scen3

تنظیم ip تمامی اینترفیس های این سناریو را در ادامه انجام می دهیم :

soodar1 :

ابتدا لازم است که به حالت تنظیم (configure ) وارد شویم :

soodar1# conf t
soodar1(config) #

اینترفیسی که می خواهیم در آن ip تنظیم کنیم انتخاب می کنیم :

soodar1(config-if) # interface ge0

سپس آدرس دلخواه را در آن تنظیم می کنیم :

soodar1(config-if) # ip address  200.1.2.1/24

این کار را برای دیگر اینترفیس ها هم تکرار می کنیم :

soodar1(config) # interface ge1
soodar1(config-if) # ip address  200.1.3.1/24
soodar1(config-if) # q
soodar1(config) # interface ge2
soodar1(config-if) # ip address  1.1.1.1/24
soodar1(config-if) # end
soodar1# write

soodar2# conf t
soodar2(config) #
soodar2(config-if) # interface ge0
soodar2(config-if) # ip address  200.1.2.2/24
soodar2(config-if) # q

soodar2(config) # interface ge1
soodar2(config-if) # ip address  200.2.3.2/24
soodar2(config-if) # q
soodar2(config) # interface ge2
soodar2(config-if) # ip address  2.1.1.1/24
soodar2(config-if) # end
soodar2# write
soodar3# conf t
soodar3(config) #
soodar3(config-if) # interface ge0
soodar3(config-if) # ip address  200.1.3.3/24
soodar3(config) # interface ge1
soodar3(config-if) # ip address  200.2.3.3/24
soodar3(config-if) # q
soodar3(config) # interface ge2
soodar3(config-if) # ip address  3.1.1.1/24
soodar3(config-if) # end
soodar3# write

با استفاده از ping بین روتر ها می توانید از صحت ip های تنظیم شده در روتر ها اطمینان حاصل نمایید .

soodar3# ping 200.2.3.2 
soodar1# ping 1.1.1.10 

تنظیم ipv6 در اینترفیس

همانند ipv4 می توان ipv6 نیز در اینترفیس تنظیم کرد :

soodar3(config-if) # ipv6 address  2001:1::10/64

تنظیم DHCP در اینترفیس

برای آشنایی با نحوه تنظیم به بخش DHCP مراجعه نمایید .

تنظیم bundle-ether

در واقع با کمک EtherChannel می توانیم پورتهای فیزیکی را گروه بندی منطقی نموده و آنها را در یک گروه قرار دهیم که این امر باعث بالارفتن تحمل خطا در اتصالات و همچنین دسترسی به پهنای باند بیشتر از طریق ترکیب شدن چند لینک ارتباطی می شود. با استفاده از پروتکل LACP یا Link Aggregation Control Protocol یک اینترفیس به نام bundle-ether می سازیم و به طریق زیر آن را تنظیم می کینم :

برای تنظیم اینترفیس Bundle به شکل زیر عمل می کنیم . ابتدا یک bundle-ether با id مورد نظر ایجاد می کنیم :

soodar1(config)# bundle-ether 30
soodar1(config-if)# no shutdown

در مرحله بعد اینترفیس هایی که قرار است به صورت bundle با هم استفاده شوند به شکل زیر تنظیم می کنیم :

soodar1(config)# int ge0
soodar1(config-if)# bundle id 30

اگر در اینترفیسی ip تنظیم شده باشد ابتدا باید ip تنظیم شده را از اینترفیس حذف کرده و سپس در آن bundle id مورد نظر را تنظیم کرد .

Shutdown

به صورت پیش فرض اینترفیس ها down هستند مگر اینکه در اینترفیس IP تنظیم گردد که به طور خودکار up می شود و یا اینکه به صورت دستی در تنظیمات اینترفیس دستور no shutdown را وارد کنیم . برای up , down کردن اینترفیس ها به شکل زیر عمل می کنیم :

soodar1(config)# int ge0
soodar1(config-if)# shutdown
soodar1(config)# int ge0
soodar1(config-if)# no shutdown

۱. اگر در اینترفیسی ip تنظیم شود به طور خودکار up می شود و نیازی به no shutdown نیست .
۲. اگر اینترفیسی را به صورت دستی shutdown کنیم اینترفیس غیرفعال می شود و برای استفاده از آن باید اینترفیس را با دستور no shutdown فعال کنیم.
۳. اینترفیس های سودار spanning tree را پشتیبانی نمی کنند و دستگاهایی که به سودار به طور مستقیم وصل هستند نباید در اینترفیسی که با سودار در ارتباط هستند stp فعال داشته باشد .

نام اینترفیس ها در سودار

اینترفیس ها طبق جدول زیر در سودار نام گذاری می شوند:

سرعت اینترفیس نام اینترفیس در سودار
1G ge
10G te
20G tw
40G foe
50G fie
100G he

به صورت پیش فرض ge0 (اولین اینترفیس) به عنوان پورت ssh و با IP برابر با 192.168.1.55/24 تنظیم شده است .