OSPF

OSPF

در این حالت از پروتکل OSPF برای Routing استفاده می شود .

در این روتر در اینترفیس های ge0 , ge1 پروتکل OSPF فعال شده است , همچنین فرض شده است که IP در اینترفیس ها در بخش تنظیم ip در اینترفیس تنظیم شده اند :

Scen3

تنظیمات در soodar1

تنظیم OSPF در اینترفیس ge0 :

soodar1(config)# interface ge0 
soodar1(config-if)# ip ospf hello-interval 3 
soodar1(config-if)# ip ospf dead-interval 10 
soodar1(config-if)# exit 

مقادیر تنظیم شده برای interval ها می تواند توسط ادمین به هر مقدار دلخواهی تنظیم شود .

تنظیم OSPF در اینترفیس ge1 :

soodar1(config)# interface ge1 
soodar1(config-if)# ip ospf hello-interval 3 
soodar1(config-if)# ip ospf dead-interval 10 
soodar1(config-if)# exit 

اضافه کردن شبکه ها به تنظیمات OSPF :

soodar1(config)# router ospf
soodar1(config-router)# network 200.1.2.0/24  area 0 
soosar1(config-router)# network 200.1.3.0/24 area 0 
soodar1(config-router) # end 
soodar1# write 

توزیع route ها توسط OSPF :

soodar1(config-router)# redistribute connected

تنظیمات در soodar2

تنظیم OSPF در اینترفیس ge0 :

soodar2(config)# interface ge0 
soodar2(config-if)# ip ospf hello-interval 3 
soodar2(config-if)# ip ospf dead-interval 10 
soodar2(config-if)# exit 

تنظیم OSPF در اینترفیس ge1 :

soodar2(config)# interface ge1 
soodar2(config-if)# ip ospf hello-interval 3 
soodar2(config-if)# ip ospf dead-interval 10 
soodar2(config-if)# exit 

اضافه کردن شبکه ها به تنظیمات OSPF :

soodar2(config)# router ospf
soodar2(config-router)# network 200.1.2.0/24  area 0 
soodar2(config-router)# network 200.2.3.0/24 area 0 
soodar2(config-router) # end 
soodar2# write 

توزیع route ها توسط OSPF :

 
soodar2(config-router)# redistribute connected 

تنظیمات در soodar3

تنظیم OSPF در اینترفیس ge0 :

soodar3(config)# interface ge0 
soodar3(config-if)# ip ospf hello-interval 3 
soodar3(config-if)# ip ospf dead-interval 10 
soodar3(config-if)# exit 

تنظیم OSPF در اینترفیس ge1 :

soodar3(config)# interface ge1 
soodar3(config-if)# ip ospf hello-interval 3 
soodar3(config-if)# ip ospf dead-interval 10 
soodar3(config-if)# exit 

اضافه کردن شبکه ها به تنظیمات OSPF :

soodar3(config)# router ospf
soodar3(config-router)# network 200.1.3.0/24  area 0 
soodar3(config-router)# network 200.2.3.0/24 area 0 
soodar3(config-router)# end
soodar3# write 

توزیع route ها توسط OSPF :

 
soodar3(config-router)# redistribute connected 

پس از اعمال شدن تنظیمات کمی صبر می کنیم تا روتر ها با استفاده از پروتکل OSPF جدول Routing را تشکیل
دهند .
سپس با استفاده از دستور زیر جدول Routing که با استفاده از پروتکل OSPF تشکیل شده است را مشاهده می کنیم :

soodar1# sh ip ospf route 

یا

soodar1# sh ip fib 

## بررسی عملکرد

حال باید route بین شبکه های سه روتر برقرار باشد .برای مثال باید نود n4 آدرس 2.1.1.10 را پینگ کند .

با قطع لینک ارتباطی بین soodar2 , soodar1 مسیر ها بروز رسانی شوند و مجددا ارتباط بین دو نود از مسیر جدید برقرار شود .

OSPF-MultiArea

اگر سناریویی دارید که در آن area های مختلفی دارید از روش زیر برای پیکربندی OSPF در حالت چند Area استفاده کنید . در شکل زیر روتر soodar1 در area 1 , روتر soodar3 در area 3 قرار دارد و روتر soodar2 در area 0 به عنوان backbone در شبکه قرار گرفته است .

Ospf-area2

هم بندی Area ها

برای تقسیم شبکه به area مختلف باید به چند نکته توجه داشته باشید :

باید ابتدا یک area 0) back bone) تشکیل دهید

در صورت استفاده از backbone به صورت پیش فرض همه شبکه ها بین Area های مختلف distribute می شوند .

تنظیمات در soodar1

interface ge0 
 ip address 200.1.2.1/24 
 ip ospf dead-interval 10 
 ip ospf hello-interval 3 
! 
interface ge1 
 ip address 1.1.1.1/24 
! 
router ospf 
 ospf router-id 222.0.0.1 	
 redistribute connected 
 network 1.1.1.0/24 area 1 
 network 200.1.2.0/24 area 0 

تنظیمات در soodar2

interface ge0 
 ip address 200.1.2.2/24 
 ip ospf dead-interval 10 
 ip ospf hello-interval 3 
! 
interface ge1 
 ip address 200.2.3.2/24 
 ip ospf dead-interval 10 
 ip ospf hello-interval 3 
! 
router ospf 
 ospf router-id 222.0.0.2 
 redistribute connected 
 network 200.1.2.0/24 area 0 
 network 200.2.3.0/24 area 0 
! 

تنظیمات در soodar3

interface ge0 
 ip address 200.2.3.3/24 
 ip ospf dead-interval 10 
 ip ospf hello-interval 3 
! 
interface ge1 
 ip address 3.1.1.1/24 
! 
router ospf 
 ospf router-id 222.0.0.3 
 redistribute connected 
 network 3.1.1.0/24 area 3 
 network 200.2.3.0/24 area 0 

عملکرد Area

باید ارتباط بین 3.1.1.10 و 1.1.1.10 که در دو Area مختلف قرار دارند برقرار شود .OSPF , EIGRP , RIP , IS-IS , BGP , OSPFv3 , RIPng