OSPF

OSPF

پروتکل ospf هم می تواند در vrf و هم در حالت multi instance استفاده شود شما می توانید ospf را در vrf های جدااگانه اجرا کنید یا instance های مختلفی از ospf را استفاده نمایید . در این بخش ما از حالت ساده و پیش فرض برای تنظیم ospf استفاده می کنیم .

در این روتر در اینترفیس های ge0 , ge1 پروتکل OSPF فعال شده است , همچنین فرض شده است که IP در اینترفیس ها در بخش تنظیم ip در اینترفیس تنظیم شده اند :

Scen3

تنظیمات در soodar1

تنظیم ospf : با دستور زیر ospf در روتر فعال می شود :

soodar1(config)# router ospf
soodar1(config-router)# ospf router-id 222.1.1.1
soodar1(config-router) # end 
soodar1#

برای اینکه با روتر های همسایه صحبت کند باید اینترفیس هایی که قرار است در آن ها ospf اجرا شود را مشخص کنیم یا اینکه شبکه هایی(network) که قرار است ospf در آن با بقیه صحبت کند مشخص کنیم .

دقت شود یکی از این دو تنظیم باید انجام شود یا تنظیم اینترفیس یا تنظیم شبکه .

نحوه تنظیم ospf در اینترفیس :

soodar1(config)# interface geX
soodar1(config-if)# ip ospf area Y

نحوه اضافه کردن network به ospf :

soodar1(config)# router ospf
soodar1(config-if)# network x.x.x.x/x area x

در اینجا ما قصد داریم ospf با روتر های soodar2 , soodar3 صحبت کند که هم می توانیم اینترفیس های ge0 , ge1 را برای ospf تنظیم کنیم و هم می توانیم شبکه های 200.1.2.0/24 , 200.1.3.0/24 در ospf تنظیم کنیم . ما در این کارگاه در اینترفیس تنظیمات را انجام می دهیم :

soodar1(config)# interface ge0 
soodar1(config-if)# ip ospf area 0
soodar1(config-if)# q
soodar1(config)# interface ge1 
soodar1(config-if)# ip ospf area 0

توزیع route ها توسط OSPF : کلیه route هایی که توسط پروتکل های دیگر (rip,bgp,static,connected,…)در سیستم اضافه شده اند را می توان در ospf تبلیغ یا توزیع کرد که ما در اینجا شبکه های connected را در ospf توزیع می کنیم:

soodar1(config)# router ospf
soodar1(config-router)# redistribute connected

تنظیمات در soodar2 , soodar3

soodar2(config)# router ospf
soodar2(config-router)# ospf router-id 222.2.2.2
soodar2(config-router)# redistribute connected
soodar2(config-router) # q
soodar2(config)# int ge0
soodar2(config-if)# ip ospf area 0
soodar2(config)# q
soodar2(config)# int ge1
soodar2(config-if)# ip ospf area 0
soodar3(config)# router ospf
soodar3(config-router)# ospf router-id 222.3.3.3
soodar3(config-router)# redistribute connected
soodar3(config-router) # q
soodar3(config)# int ge0
soodar3(config-if)# ip ospf area 0
soodar3(config)# q
soodar3(config)# int ge1
soodar3(config-if)# ip ospf area 0

پس از اعمال شدن تنظیمات کمی صبر می کنیم تا روتر ها با استفاده از پروتکل OSPF جدول Routing را تشکیل دهند . سپس با استفاده از دستور زیر جدول Routing که با استفاده از پروتکل OSPF تشکیل شده است را مشاهده می کنیم :

soodar1# sh ip ospf route 

یا

soodar1# sh ip fib 

حال باید route بین شبکه های سه روتر برقرار باشد .برای مثال باید نود n4 آدرس 2.1.1.10 را پینگ کند .
با قطع لینک ارتباطی بین soodar2 , soodar1 مسیر ها بروز رسانی شوند و مجددا ارتباط بین دو نود از مسیر جدید برقرار شود .

OSPF-MultiArea

اگر سناریویی دارید که در آن area های مختلفی دارید از روش زیر برای پیکربندی OSPF در حالت چند Area استفاده کنید . در شکل زیر روتر soodar1 در area 1 , روتر soodar3 در area 3 قرار دارد و روتر soodar2 در area 0 به عنوان backbone در شبکه قرار گرفته است .

Ospf-area2

باید ابتدا یک area 0) backbone) تشکیل دهید.
در صورت استفاده از backbone به صورت پیش فرض همه شبکه ها بین Area های مختلف distribute می شوند .

تنظیمات به شکل زیر باید انجام گیرد:

interface ge0 
 ip address 200.1.2.1/24  
! 
interface ge1 
 ip address 1.1.1.1/24 
! 
router ospf 
 ospf router-id 222.0.0.1 	
 redistribute connected 
 network 1.1.1.0/24 area 1 
 network 200.1.2.0/24 area 0 
interface ge0 
 ip address 200.1.2.2/24
! 
interface ge1 
 ip address 200.2.3.2/24 
! 
router ospf 
 ospf router-id 222.0.0.2 
 redistribute connected 
 network 200.1.2.0/24 area 0 
 network 200.2.3.0/24 area 0 
! 
interface ge0 
 ip address 200.2.3.3/24 
! 
interface ge1 
 ip address 3.1.1.1/24 
! 
router ospf 
 ospf router-id 222.0.0.3 
 redistribute connected 
 network 3.1.1.0/24 area 3 
 network 200.2.3.0/24 area 0 

باید ارتباط بین 3.1.1.10 و 1.1.1.10 که در دو Area مختلف قرار دارند برقرار شود .OSPF , EIGRP , RIP , IS-IS , BGP , OSPFv3 , RIPng