IS-IS

در سناریوی زیر قصد داریم مسیریابی پویا را با استفاده از پروتکل IS-IS در روتر ها تنظیم کنیم. فرض شده است که IP در اینترفیس ها در بخش تنظیم ip در اینترفیس تنظیم شده اند :

Scen3

ایجاد یک instance از isis با نام test :

soodar1(config)# router isis test

تنظیم net در isis :

soodar1(config-router)# net 47.0023.0000.0000.0000.0000.0000.0000.1900.1111.00
soodar1(config-router)# redistribute ipv4 connected level-1

net شامل چند بخش می باشد :

**47.0023`` : area ID معادل است با area در ospf

**0000.0000.0000.0000.0000.0000.1900.1111`` : system id که باید در کل شبکه منحصر بفرد باشد چون سایز آن با mac برابر است معمولا از mac روتر به جای آن استفاده می شود .

این بخش میتواند به صورت خلاصه و تنها با استفاده از دو بایت ( ۸ رقم) نیز تنظیم شود .

**00`` : مشخص می کند که device یک روتر است .

بازنشر شبکه های connected توسط isis :


soodar1(config-router)# redistribute ipv4 connected level-1

توجه کنید level-1 مشخص می کند که شبکه های connected فقط در area محلی ارسال توزیع شود و در area های دیگر ارسال نگردد . اگر از level-2 استفاده کنید در area های دیگر نیز توزیع خواهد شد و روتر هایی که area id متفاوت با این روتر را دارند route به شبکه های connected شما را دارند .

تنظیم کردن اینترفیس :

soodar1(config)# int ge0
soodar1(config-if)# ip router isis test
soodar1(config-if)# q
soodar1(config)# int ge1
soodar1(config-if)# ip router isis test

هر اینترفیسی که در روتر isis test قرار داشته باشد در جدول روتینگ isis اضافه می شود و می تواند با دیگر اعضای شبکه ارتباط داشته باشد .

تنظیم soodar2 , soodar3 نیز به شکل زیر است :

soodar2(config)# router isis test
soodar2(config-router)# net 47.0023.1900.2222.00
soodar2(config-router)# redistribute ipv4 connected level-1
soodar2(config-router)# q
soodar2(config)# int ge0
soodar2(config-if)# ip router isis test
soodar2(config-if)# q
soodar2(config)# int ge1
soodar2(config-if)# ip router isis test
----------------------------------------
soodar3(config)# router isis test
soodar3(config-router)# net 47.0023.1900.3333.00
soodar3(config-router)# redistribute ipv4 connected level-1
soodar3(config-router)# q
soodar3(config)# int ge0
soodar3(config-if)# ip router isis test
soodar3(config-if)# q
soodar3(config)# int ge1
soodar3(config-if)# ip router isis tes

مشاهده جدول مسیریابی

پس از تنظیم کردن روتر ها جدول مسیریابی را بررسی می کنیم . مشخص است که شبکه های 2.1.1.0 و 3.1.1.0 توسط IS-IS مسیریابی شده اند (حرف I مشخص کننده این است که این مسیر توسط IS-IS در جدول اضافه شده است) :

soodar1# sh ip fib 
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
    O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
    T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, D - SHARP,
    F - PBR, f - OpenFabric,
    > - selected route, * - FIB route, q - queued route, r - rejected route

C>* 1.1.1.0/24 is directly connected, ge2, 00:01:59
I>* 2.1.1.0/24 [115/20] via 200.1.2.2, ge0, 00:01:37
I>* 3.1.1.0/24 [115/20] via 200.1.3.3, ge1, 00:01:37
C>* 200.1.2.0/24 is directly connected, ge0, 00:01:59
C>* 200.1.3.0/24 is directly connected, ge1, 00:01:59
I>* 200.2.3.0/24 [115/20] via 200.1.2.2, ge0, 00:01:37

بررسی عملکرد IS-IS

باید ارتباط شبکه های 1.1.1.0 و 2.1.1.0 و 3.1.1.0 برقرار باشد .OSPF , EIGRP , RIP , IS-IS , BGP , OSPFv3 , RIPng