پشتیبان گیری

پشتیبان گیری و بازنشانی تنظیمات

چندین روش برای پشتیبان گیری از تنظیمات روتر وجود دارد که با توجه به نیاز و شرایط شبکه خود میتوانید از هر یک از روش های زیر استفاده کنید

local

فایل پشتیبان در این حالت در روتر به صورت محلی ذخیره و بازیابی می گردد

soodar1(config)# system config backup local bkp1 
soodar1(config)# system config restore local bkp1 

removable-storage

فایل پشتیبان در حافظه خارجی متصل به روتر (usb flash) ذخیره و بازیابی می گردد

soodar1(config)# system config backup removable-storage bkp1
soodar1(config)# system config restore removable-storage bkp1

ssh

فایل پشتیبان در کامپیوتر دیگری توسط پروتکل ssh انتقال می یابد

soodar1(config)# system config backup ssh 192.168.111.30 test /home/iman/bkp1 
soodar1(config)# system config restore ssh 192.168.111.30 test /home/iman/bkp1 

ftp

فایل پشتیبان در کامپیوتر دیگری توسط پروتکل ftp انتقال می یابد

soodar1(config)# system config backup ftp 192.168.111.30 test /home/iman/bkp1 
soodar1(config)# system config restote ftp 192.168.111.30 test /home/iman/bkp1 

که در آن :

remote computer IP : 192.168.111.30
remote computer username : test
remote backup filePath : /home/iman/bkp1

شما می توانید به شکل زیر لیست فایل های پشتیبان را که قبلا در local یا removable-storage و ... ذخیره کرده اید مشاهده کنید :‌
soodar1(config)# system config backup list ftp 192.168.30.39 test /home/test/
soodar1(config)# system config backup list local
soodar1(config)# system config backup list removable-storage
soodar1(config)# system config backup list ssh 192.168.30.39 test /home/test/