ویژگی های پیشرفته

ویژگی های پیشرفته شامل موارد زیر است.

  1. ACL
  2. MPLS
  3. NAT
  4. QOS
  5. VRF